Běžná praxe

Adopční centrum

Rozvojem Adopčního centra chceme vytvořit dlouhodobý, intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny. Jeho cílem je podporovat správné fungování rodiny, posilovat rodičovské kompetence a předejít tak případným problémům a psychopatologickým jevům vedoucím k problémům v nových rodinách. Aktivita zahrnuje poradenství pro zájemce o osvojení, individuální i skupinovou podporu osvojitelských rodin a osvětu široké veřejnosti.

Analýza poradny za rok 2015

Vzdělávání, sdílení zkušeností, podpora a pomoc náhradním rodinám

Tento program vychází z našich dlouhodobých i zahraničních zkušeností v oblasti NRP. Zároveň vycházíme z moderních teorií následků psychické deprivace a attachmentu a učíme odborníky, náhradní rodiče i děti vzájemně spolupracovat a nalézat co nejefektivnější řešení náročných situací. Naší snahou je dosáhnout toho, aby se zvýšil počet zájemců o náhradní rodinnou péči a rozvinuly se služby pro náhradní rodiny. To by umožnilo, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí a aby náhradní rodinná péče převládla nad péčí ústavní.

Mezi konkrétní aktivity patří poradenství pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči, poradenství, pomoc a podpora rodinám, které již pečují o svěřené dítě, a spolupráce a pomoc státním orgánům a institucím s obtížně umístitelnými dětmi (s vážnými mentálními, fyzickými a sociálními handicapy). Dále se jedná o poskytování informací a poradenství na telefonních linkách a webových stránkách (www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com, www.rodina.cz, www.pontonklub.cz).

Ponton klub

Hlavním cílem projektu Ponton klub je prevence neúspěšného začlenění dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradní rodinné péči do společnosti. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout realizací komplexních služeb určených této cílové skupině. Nabídka obsahuje pravidelná setkání podpůrné skupiny, aktivní trávení volného času či realizace letního příměstského tábora. Dále poskytujeme sociální a právní poradenství, terapeutickou pomoc včetně odborného poradenství v rámci poradny na internetu a infolince. V rámci projektu budou dále realizovány podpůrné skupiny rodičů do projektu přihlášených dětí, kteří projevili zájem o pravidelná setkávání, kde by mohli své problémy, pocity a potřeby společně sdílet.