Nabídka služeb a ceník pro osvojitelské rodiny

 

Služba a její popis Cena
SLUŽBY HRAZENÉ Z PROJEKTŮ - PRO OSVOJITELSKÉ RODINY A ŽADATELE REGISTROVANÉ V SNRP ZDARMA

Individuální poradenství zaměřené na specifika náhradní rodinné péče

Sociálně-právní a výchovné poradenství se zaměřuje na individuální potřeby náhradních rodin a žadatelů o zprostředkování NRP.

Je zajišťováno odborným týmem Střediska NRP.
hrazeno z projektů

Psychologické vyšetření a diagnostika dítěte

Psychologická vyšetření, diagnostiky dětí vyrůstajících v náhradních rodinách a psychologické poradenství je zajišťováno zkušenou psycholožkou Mgr. Olgou Pařízkovou.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP dle aktuálních potřeb rodiny.
hrazeno z projektů

Individuální práce s rodinou s využitím prvků arteterapie a narativní terapie

Jedná se o cyklus tří na sebe navazujících arteterapeutických setkání zaměřených na zlepšení komunikace v rodině, řešení konkrétního problému či na podporu identity dítěte (práce na Knize života dítěte, vytváření Řeky života rodiny apod.). V průběhu práce s rodinou se konají také další osobní schůzky s rodiči (zpětná vazba, výchovné poradenství atd.).

Zajišťuje Alena Vávrová, vedoucí sociální pracovnice SNRP s více než třicetiletou praxí v oblasti práce s ohroženými dětmi a výcviky v arteterapii a narativní terapii.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP dle aktuálních potřeb rodiny.
hrazeno z projektů

Dotykové masáže

Dotyková terapie přispívá k prohloubení vzájemné důvěry, blízkosti, porozumění i vzájemnému fyzickému přijetí.

Dotykovou terapií provází rodiny Mgr. Pavla Pokorná, sociální pracovnice SNRP s výcvikem v dotykové terapii.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP dle aktuálních potřeb rodiny.
hrazeno z projektů

Osobní intervence na úřadech, soudech, ve školských zařízeních a jiných institucích

Může zahrnovat např. doprovod při vyřizování právních formalit na úřadech a soudech, doprovod na jednání se členy pedagogického sboru, výchovným poradcem či vedením školského zařízení, atd.

Intervence je zajišťována odborným týmem pracovníků SNRP po předchozím vyhodnocení situace.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP dle aktuálních potřeb rodiny.

hrazeno z projektů

SLUŽBY, NA KTERÉ OSVOJITELSKÉ RODINY A ŽADATELÉ PŘISPÍVAJÍ

Klubová setkání:

Dopolední kluby jsou určeny rodinám s nejmenšími dětmi a dětmi předškolního věku. Tyto kluby jsou zaměřeny na podporu procesu adaptace v nových rodinách. Dávají prostor pro sdílení zkušeností spojených s výchovou přijatých dětí, nácvik nových technik a přístupů a individuální výchovné poradenství.

Odpolední kluby pro rodiny s přijatými dětmi. Program pro rodiče probíhá formou vzdělávacích seminářů a besed, jejichž témata vychází z potřeb a klientů. Pro děti je v té době připraven speciální program, kde se pod vedením zkušených dobrovolníků věnují tvořivé činnosti a programům podporujícím rozvoj jejich komunikačních a sociálních
dovedností.

Vedení klubu zajišťuje tým pracovníků Střediska a externí lektoři.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP na základě přihlášení na jednotlivé akce.

 

150 Kč/

rodiny s dětmi a žadatelé; 100 Kč/ samoživitelé s dětmi


Další vzdělávací a pobytové akce:

- celodenní sobotní semináře
- semináře v rámci programu Naše romské dítě
- pobyty rodin s dětmi v náhradní rodinné péči spojené s odborným programem
- individuální vzdělávání

Lektorsky je zajišťováno týmem pracovníků Střediska a  externími spolupracovníky, jimiž jsou odborníci z řad psychologů, speciálních pedagogů, lékařů apod.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP na základě přihlášení na jednotlivé akce.

výše příspěvku na jednotlivé akce se odvíjí od charakteru konkrétního setkání

/informace o výši příspěvku uváděna v pozvánce na akci

Videotrénink interakcí ( VTI )

Tato technika napomáhá lepšímu porozumění a zlepšení vzájemné komunikace v rodině. Nahrávání probíhá v rodinném prostředí a záleží vždy na dohodě s rodiči jaké situace chtějí natočit. Každou nahrávku videotrenér s rodinou zvlášť rozebírá a pomáhá tak rodině vidět, jaké komunikační vzorce v rodině fungují a jaké přístupy ve výchově dětí mohou být efektivní. Nahrávání a následný rozbor probíhají opakovaně na základě dohody videotrenéra a rodičů. Středisko NRP klientů ručí za ochranu soukromí a osobních údajů.

Individuální práci s rodinou s využitím VTI se věnuje videotrenérka Mgr. Lada Chaloupková, speciální pedagožka s výcvikem VTI.

Služba je poskytována registrovaným klientům Střediska NRP dle aktuálních potřeb rodiny.

1x sezení + rozbor/ 200 Kč/ rodiny s dětmi


1x sezení + rozbor/
100 Kč/ samoživitelé s dětmi

Právní služby

Právní poradenství, sepsání návrhu k soudu, odvolání, atd.

Právní služby zajišťuje externí spolupracovník Střediska NRP Mgr. Filip Vyskočil.
500 Kč/ 1 hod.