Nabídka služeb a ceník pro pěstounské rodiny

Platný od 3. 3. 2017.

 

Služba a její popis Cena

Psychologické vyšetření a diagnostika dítěte

Psychologická vyšetření, diagnostiky dětí vyrůstajících v náhradních rodinách a psychologické poradenství je zajišťováno zkušenou psycholožkou Mgr. Olgou Pařízkovou. Uvedená cena je za vyšetření jednoho dítěte, včetně sepsání zprávy pro náhradní rodiče dítěte.

2 800 Kč

Individuální práce s rodinou s využitím prvků arteterapie a narativní terapie

Jedná se o cyklus tří na sebe navazujících arteterapeutických setkání zaměřených na zlepšení komunikace v rodině, řešení konkrétního problému či na podporu identity dítěte (práce na Knize života dítěte, vytváření Řeky života rodiny apod.)  V průběhu práce s rodinou se konají také další osobní schůzky s rodiči (zpětná vazba, výchovné poradenství atd.).

Zajišťuje Alena Vávrová, vedoucí sociální pracovnice SNRP s více než třicetiletou praxí v oblasti práce s ohroženými dětmi a výcviky v arteterapii a narativní terapii.
3 000 Kč

Cyklus vzdělávání

Klienti si mohou vybrat z rozličných typů vzdělávacích akcí, kterými jsou:

  • klubová setkání s odborným programem (v dopoledních i odpoledních hodinách ve všední dny)
  • celodenní sobotní semináře
  • semináře v rámci programu Naše romské dítě
  • pobyty rodin s dětmi v náhradní rodinné péči spojené s odborným programem
  • individuální vzdělávání (zaměřeno na techniky podporující vznik citových vazeb, identitu přijatých dětí apod.)
Vzdělávání je zajišťováno týmem pracovníků SNRP a externími spolupracovníky, jimiž jsou odborníci z řad psychologů, speciálních pedagogů, lékařů apod.
150 Kč osoba/ 1 hod.

Individuální poradenství zaměřené na specifika náhradní rodinné péče

Sociálně-právní a výchovné poradenství se zaměřuje na individuální potřeby náhradních rodin. Poradenství je zajišťováno odborným týmem Střediska NRP.

250 Kč
rodina/ 1 hod.

Osobní intervence ve školských a jiných zařízeních

Může zahrnovat např. doprovod pěstounské rodiny při jednání výchovné komise, jednání se členy pedagogického sboru, výchovným poradcem či  vedením školského zařízení, atd.

Intervence je zajišťována odborným týmem pracovníků SNRP.
500 Kč

Nezávislé posouzení situace dítěte v NRP pro doprovázející organizaci

Tato služba zahrnuje psychologické vyšetření a diagnostiku dítěte, zhodnocení celkové situace v rodině s ohledem na specifika NRP, odborné poradenství v otázkách výchovy a přístupu k dítěti, zpracování závěrečné zprávy pro doprovázející organizaci – doporučení pro Individuální plán ochrany dítěte.

Zajišťuje klinická psycholožka PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová CSc., ředitelka Střediska NRP PhDr. Věduna  Bubleová a vedoucí sociální pracovnice SNRP Alena Vávrová.
4 500 Kč

Právní služby

Právní poradenství, sepsání návrhu k soudu, odvolání, atd.

Právní služby zajišťuje externí spolupracovník Střediska NRP Mgr. Filip Vyskočil.
500 Kč/ 1 hod.