Osvědčení k činnosti

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany

Středisko náhradní rodinné péče, spolek získalo Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 16. 9. 2002 dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb. pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/.
  • Pořádání, v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)/.

Rozhodnutí MHMP