Oznámení o registraci

Na základě zápisu ze schůze rady Střediska NRP ze dne 30. 4. 2015 byla odsouhlasena změna stanov organizace, jejímž předmětem je zejména úprava volby rady, změny statutárního orgánu na individuální - předsedu Střediska NRP, zrušení revizní komise a umožnění hlasování rady per rollam. Jako předsedkyně Střediska NRP byla přítomnými členy rady jednomyslně zvolena PhDr. Věduna Bubleová.

Právní forma – od 1. 1. 2014 - spolek, zápis do Veřejného rejstříku právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. byl proveden dne 3. 10. 2014 a dle zákona 89/2012 Sb. OZ dle §214-302 a § 3045.


PhDr. Věduna Bubleová, v. r.

Statutární zástupce
Středisko náhradní rodinné péče, spolek


Stanovy Střediska NRP

Úplný výpis ze spolkového rejsříku

Veřejný rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR