Pracovníci Střediska NRP

PhDr. Věduna Bubleová

Zakladatelka, ředitelka, předsedkyně Rady a statutární zástupce Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je členkou odborných komisí, společností a významných nestátních organizací, je odborným garantem i hodnotitelem projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP. Má přes 30 let odborné praxe a od roku 1994 zajišťuje řízení neziskové organizace.

Ing. Anna Bubleová

Ve Středisku náhradní rodinné péče pomáhala již od dětství. Účastnila se pobytů s pěstounskými rodinami, pomáhala při realizaci aktivit vybraných projektů (Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy, Start do života aj.). V současné době zde pracuje jako projektová manažerka. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala magisterský obor Regionální studia. Svou praxi ohledně projektů získala na Ministerstvu pro místní rozvoj a Magistrátu hl. města Prahy, kde pracovala v oblasti Evropských fondů. Při škole nabývala zkušenost s neziskovým sektorem v následujících organizacích: Nadace rozvoje občanské společnosti, Fórum dárců a Nadační fond Tesco. Hlavní motivací, proč je ráda, že ve Středisku NRP může pracovat, je, že chce konkrétními činnostmi pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Alena Vávrová

Vedoucí sociální pracovnice Střediska NRP od roku 2005. Vystudovala sociálně-právní školu v Praze a je absolventkou Institutu pracovníků ve zdravotnictví, obor sociální práce, Brno. Vedle řady seminářů zaměřených na Attachment a podporu dítěte v NRP absolvovala v roce 2010 intenzivní trénink v narativním přístupu „Cestou příběhu" pod Institutem pro systemickou zkušenost, Praha. V roce 2011-12 zakončila akreditované studium Výrazových arte-technik ve vzdělávacím a poradenském centrum GRACENT, v.o.s. a cyklus navazujících arteterapeutických seminářů. Problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu a náhradní rodinné péči se intenzivně věnuje od roku 1992 (dětský domov, Magistrát hl. m. Prahy, MPSV ČR). Je koordinátorkou programu Rozvoje NRP, je odpovědná za online poradenství a podílí se na řešení dalších projektů. Vede kluby náhradních rodičů, je autorkou i spoluautorkou několika publikací a odborných textů zaměřených na problematiku NRP.

Mgr. Pavla Pokorná

Dlouhodobě spolupracovala se Střediskem náhradní rodinné péče o. s. jako dobrovolnice na Klubu náhradních rodin a v rámci projektu Peníze pro život, který byl zaměřený na mladé lidi žijící v ústavním prostředí. Od roku 2010 působí ve Středisku NRP jako sociální pracovnice. Při své práci s rodinami využívá mimo jiné techniku Dotykové terapie, ve které absolvovala seminář pod vedením zahraniční lektorky Neery T. Paine. Má ukončené magisterské studium sociální práce na Univerzitě Hradec Králové a v současné době se věnuje studiu romistiky na Karlově univerzitě.

Bc. Jan Vrzáček

Problematice ohrožených dětí se věnuje od roku 2005. Své profesní zkušenosti s péčí o ohrožené děti získal v neziskové organizaci Letní dům. Osm let připravoval sociálněterapeutické pobyty pro děti vyrůstající v dětských domovech, na kterých se seznámil s přístupy arteterapie a muzikoterapie. V Letním domě stál u zrodu služeb věnujících se ohroženým a náhradním rodinám. Pracoval jako klíčový pracovník ohrožených a pěstounských rodin, připravoval kluby pěstounů, připravoval a realizoval asistované kontakty. Knihovnické vzdělání si doplnil rekvalifikačním studiem a absolvováním řady kurzů – např. Intuitivní rodičovství, Výcvik v Gestalt terapii (přerušen), Kontakt dítěte s biologickou rodinou. V roce 2008 absolvoval výcvik lektorů příprav náhradních rodičů PRIDE. Po jeho absolvování vedl přípravy náhradních rodičů a podílel se na adaptaci vzdělávacích materiálů. V současné době dokončuje výcvik ve videotréninku interakcí organizovaném SPIN-VTI. Tuto metodu ve své práci aktivně využívá. Ve Středisku NRP pracuje od listopadu 2016. Podílí se na zpracování metodik, společně s osvojitelem Petrem Erakem vede Klub osvojitelů.

Bc. Daniela Hartlová

Vystudovala speciální pedagogiku se státní zkouškou z etopedie. Pracovala s rodinami s dětmi vyžadující zvláštní péči, připravovala a vyráběla didaktické a kompenzační pomůcky pro děti integrované v běžném školství aj. K problematice náhradní rodinné péče se dostala jako pěstounka na přechodnou dobu, v rámci které jí bylo svěřeno 8 dětí ve věku 0 - 1 rok. Během tohoto působení se zúčastnila mnoha odborných seminářů a školení v oblasti NRP. Ve Středisku NRP pracuje od září 2016, kde poskytuje základní sociální poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, podílí se na přípravě a realizaci aktivit běžné praxe. V současné době je ve výcviku neurovývojové terapie.

Mgr. Tereza Landová

Od mládí se věnuje dětem a aktivitám s nimi spojenými. Spolupořádala dětské tábory, dětské dny a vedla zájmové kroužky pro děti. Díky divadelnímu spolku se dostala blíže k dětem pobývajícím v dětských domovech. Své profesní zkušenosti získala při práci s drogově závislými lidmi a lidmi bez domova, s lidmi v akutní krizové životní situaci  a s  rodinami s diagnózou nevyléčitelné nemoci. Má ukončené magisterské studium sociální práce a politiky brněnské Masarykovy univerzity doplněné studiem na Pražské psychoterapeutické fakultě. Snaží se stále získávat nové dovednosti a znalosti. Z absolvovaných výcviků považuje za nejvíce obohacující  výcvik Motivačních rozhovorů (2015-2016),  kurz Respektovat a být respektován (2010) a výcvik  Telefonické krizové intervence (1999- 2000). Ve SNRP pracuje  od července 2016 v rozsahu polovičního úvazku, kde poskytuje podporu rodinám, sociální poradenství a spolupodílí se na Střediskových aktivitách.

snrp 2015
Zleva: Pavla, Andulka, Vědka & Jeff, Jana, Alena, Martina

 

Další externí spolupracovnice organizace:

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc. 

Věnuje se především zdravotně postiženým či jinak znevýhodněným dětem a jejich psychickému vývoji, dětské psychologické diagnostice a poradenství, včetně práce s rodinou takových dětí (ať už jde o rodiny vlastní, nebo náhradní). Svou prací navazuje na práci světově uznávaného dětského psychologa pana prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc., který se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavní péči. Publikovala například Psychopatologii pro pomáhající profese (2004), Vývojovou psychologii (2005 a 2007), Školní poradenskou psychologii (2005), Poradenskou psychologickou diagnostiku dětí a dospívajících (s Janou Klégrovou, 2008), Náročné mateřství – být matkou postiženého dítěte (s Ivou Strnadovou a Lenkou Krejčovou, 2009) a Psychologii osobnosti (2010). Pracuje v Psychiatrickém centru Praha a od roku 2007 spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče.

Jana Grohová

Více než 17 let se věnuje přípravě a realizaci tvůrčích, vzdělávacích a herních aktivit určených dětem a dospívajícím vyrůstajícím v náhradní rodinné péči a v ústavních zařízeních. Se Střediskem NRP poprvé navázala spolupráci v roce 1999, kdy zde kromě tvorby zážitkových programů pro děti z náhradních rodin koordinovala také program Kmotři při dětských domovech a program pro mladistvé z ústavních zařízení, nazvaný Peníze pro život. Následně několik let spolupracovala s o. s. Vhled, kde vedla vzdělávací a socializační program SOS 18, určený mladým lidem odcházejícím z dětských domovů. V současné době opět externě spolupracuje se Střediskem NRP v rámci projektu Ponton klub. Kromě přímé práce s dětmi se věnuje také koordinaci a proškolování dobrovolníků, kteří na programech spolupracují.

Magdaléna Melicharová

Studuje poslední magisterský ročník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor učitelství pro I. stupeň základních škol. S prací s dětmi z náhradní rodinné a ústavní péče začala pracovat jako dobrovolnice v roce 2006 v o.s. Vhled a pod vedením Jany Grohové se účastnila programu SOS 18 připravující mladé lidi z dětských domovů na samostatný život. Zároveň docházela na programy pro malé děti z Klokánků, s nimiž se účastnila i pobytových táborů. V současné době ve Středisku NRP spolupracuje na projektu Ponton klub.

Mgr. Martina Vančáková 

Psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, je maminkou čtyř dětí, z nichž dvě romské má v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové. Náhradní rodinné péči se věnuje již od dob studií, od r. 2004 již pracuje výhradně v této oblasti. Má zkušenosti v přímé práci (poradenství) s klientskými rodinami, v současnosti spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání náhradních rodin. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav budoucích pěstounů a osvojitelů. Ve Středisku NRP v Praze založila a vede projekt Naše romské dítě s celorepublikovou působností, který zážitkovou formou pracuje s tématem identity etnicky odlišných dětí v NRP.

Mgr. Lada Chaloupková 

Po vystudování Pedagogické fakulty UK, obor Speciální pedagogika pracovala jako poradkyně ve Středisku rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. V devadesátých letech pracovala v o. s. SPIN, kde také absolvovala základní a supervizorský výcvik v metodě Videotréninku interakcí (dále jen VTI). Velkou část své profesní kariéry se věnovala začleňování dětí s různým typem postižení do běžných základních škol v o. s. Rytmus, kde pracovala jako metodik osobní asistence. Nyní pracuje v Dětském diagnostickém ústavu v Praze-Krči. Externě spolupracuje s Barevným světem dětí jako školitelka pěstounů. Dlouhodobě spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče jako poradkyně pro adoptivní a pěstounské rodiny. Ve své práci s rodinami využívá VTI, jehož prostřednictvím pomáhá rodičům rychleji navázat kontakt s dítětem, porozumět dítěti a tím urychlit jeho začlenění do nové rodiny, zároveň posiluje kompetence rodičů. Aktivně se účastnila řady projektů zaměřených na rozvoj komunikace s lidmi s různým typem postižení. Lektoruje vzdělávací semináře zaměřené na integraci a rozvoj komunikace u různých skupin klientů včetně malých dětí.

Mgr. Ondřej Novák

Absolvoval obor sociologie na FSV UK. Profesní dráhu zahájil ve výzkumném ústavu při MPSV, převážnou část profesního života se věnuje marketingovému výzkumu, a to jak na straně výzkumné agentury, tak i klienta. Externě pracuje na výzkumném projektu Střediska NRP od roku 2011. Péče o opuštěné děti je jednou z oblastí sociálních politik, která byla dlouhodobě zanedbávána, proto chce svou činností v SNRP pomoci docílit změny k lepšímu.

Mgr. Jan Paleček

Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd UK. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů. Pracoval v různých sociálních službách a neziskových organizacích (Fokus Praha, Eset-Help, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví). Kromě výzkumu se zabývá také lektorováním, konzultacemi a supervizemi. Ve Středisku NRP pracuje jako externí pracovník a zabývá se kvalitativním výzkumem náhradní rodinné péče.

Mgr. Petr Vrzáček

Vedoucí katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK Praha. Se Střediskem NRP spolupracuje od roku 2010 v rolích metodika, moderátora, lektora a konzultanta. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha, obor matematika a občanská výchova, je žákem profesora Hejného. Zabývá se teorií řízení organizací občanského sektoru, systémovým, strategickým a projektovým řízením. Je předsedou správní rady Nové školy o.p.s., jejímž posláním je zvyšování inkluzivity českého vzdělávacího systému. V minulosti pracoval také pro síť Sorosových nadací a pro Caritas Europa.

Mgr. David Kocman, Ph.D.

Studoval sociologii, metody sociálního výzkumu a komunitní péči. Dříve pracoval na různých pozicích v sociálních službách. Dnes se věnuje výzkumu sociální a zdravotní péče. Působil jako výzkumný pracovník na univerzitách v Kentu, v Leicesteru a v pražském Centru pro výzkum a inovace v sociálních službách. Spolupracoval s organizacemi QUIP a Agentura pro sociální začleňovaní. Věnuje se deinstitucionalizaci ústavní péče, organizaci podpory v komunitních službách a reformám v oblasti sociálního bydlení. Dlouhodobě se zajímá o proměny veřejných služeb na pomezí klinické a manažerské praxe, které souvisejí se zaváděním vykonatelnosti a řízení kvality.

Ing. Marcela Hroncová

Od roku 2003 pracuje v neziskovém sektoru v oblasti účetnictví, vnitřní metodiky a finančního poradenství. Spolupracuje s řadou neziskových organizací. Se Střediskem náhradní rodinné péče spolupracuje od roku 2015. Příležitostně přednáší účetnictví a vnitřní metodiku a v roce 2010 vydala odbornou publikaci Moderní nezisková organizace, základy jejího řízení, metodika a praktické rady v kostce. Vystudovala Vysokou ekonomickou školu v Praze. Po jejím ukončení několik let pracovala na kapitálovém trhu a v bankovní sféře.

Mgr. Filip Vyskočil

Dlouholetý spolupracovník Střediska NRP v oblasti právního poradenství, individuálních konzultací, právních analýz a legislativních úprav v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Dr. Petra Margita Gelbart, MT-BC

Muzikoterapeutka, etnomuzikoložka a spoluzakladatelka Iniciativy pro romskou hudbu na Newyorské univerzitě. Svůj romský původ a osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí využívá v práci s romskými dětmi, jejich rodiči a sourozenci. V rámci projektu Naše romské dítě působí jako lektorka hudebních, dramatických i jiných programů pro celou rodinu.

Zuzana Straková

Dlouholetá externí spolupracovnice Střediska NRP, která dbá o jazykovou správnost připravovaných dokumentů. Celá její profesní dráha se odvíjí v polygrafické a vydavatelské oblasti, působila jako grafička a korektorka v regionálních vydavatelstvích. V současné době pracuje na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v edičním oddělení.

Bc. Karel Nerad

Vystudoval strojní fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 2011 spolupracuje se společností MG Parts spol. s r. o., která se specializuje na náhradní autodíly. Ve Středisku NRP pracuje jako externí IT a pomáhá s technickým zajištěním.