Náš tým

Internisté

PhDr. Věduna Bubleová

Zakladatelka, ředitelka, předsedkyně Rady a statutární zástupkyně Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je členkou odborných komisí, společností a významných nestátních organizací, je odbornou garantkou i hodnotitelkou projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP. Má přes 30 let odborné praxe a od roku 1994 zajišťuje řízení neziskové organizace.

Ing. Anna Votavová

Ve Středisku náhradní rodinné péče pomáhala již od dětství. Účastnila se pobytů s pěstounskými rodinami, pomáhala při realizaci aktivit vybraných projektů (Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy, Start do života aj.). V současné době zde pracuje jako projektová manažerka. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala magisterský obor Regionální studia. Svou praxi ohledně projektů získala na Ministerstvu pro místní rozvoj a Magistrátu hl. města Prahy, kde pracovala v oblasti Evropských fondů. Při škole nabývala zkušeností s neziskovým sektorem v následujících organizacích: Nadace rozvoje občanské společnosti, Fórum dárců a Nadační fond Tesco. Hlavní motivací, proč je ráda, že ve Středisku NRP může pracovat, je, že chce konkrétními činnostmi pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Veronika Fišerová, DiS.

Ve Středisku NRP je již od roku 2015, kdy zde působila přes rok jako praktikantka. Má ukončené studium na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Během své praxe působila v dětském domově či v nízkoprahových a volnočasových klubech pro děti a mládež. Od dubna 2017 pracuje ve Středisku na pozici sociální pracovník, poskytuje zde podporu rodinám, poradenství a spolupodílí se na jeho dalších aktivitách.

Mgr. Tereza Landová

Od mládí se věnuje dětem a aktivitám s nimi spojeným. Spolupořádala dětské tábory, dětské dny a vedla zájmové kroužky pro děti. Díky divadelnímu spolku se dostala blíže k dětem pobývajícím v dětských domovech. Své profesní zkušenosti získala při práci s drogově závislými lidmi a lidmi bez domova, s lidmi v akutní krizové životní situaci a s rodinami s diagnózou nevyléčitelné nemoci. Má ukončené magisterské studium sociální práce a politiky brněnské Masarykovy univerzity doplněné studiem na Pražské psychoterapeutické fakultě. Snaží se stále získávat nové dovednosti a znalosti. Z absolvovaných výcviků považuje za nejvíce obohacující výcvik Motivačních rozhovorů (2015–2016), kurz Respektovat a být respektován (2010) a výcvik Telefonické krizové intervence (1999–2000). V SNRP pracuje od července 2016 v rozsahu polovičního úvazku, kde poskytuje podporu rodinám, sociální poradenství a spolupodílí se na střediskových aktivitách.

Externisté

Alena Vávrová

Od roku 2005 pracovala ve Středisku NRP na pozici vedoucí sociální pracovnice. V současné době se Střediskem i nadále spolupracuje a věnuje se výzkumné, osvětové a terapeutické práci s dětmi a jejich rodinami.

Jana Grohová

Více než 19 let se věnuje přípravě a realizaci tvůrčích, vzdělávacích a herních aktivit určených dětem a dospívajícím vyrůstajícím v náhradní rodinné péči a v ústavních zařízeních. Ve Středisku se podílí na realizaci Ponton klubu a přípravě programu pro děti na Klubech náhradních rodin.

PhDr. Helena Franke, Ph.D.

Vystudovala psychologii na PedF UK v Praze. Od začátku studia se zajímala o problematiku rodiny a rodičovství. V Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci absolvovala: Komplexní čtyřletý výcvik v rodinné terapii; Kurz párového poradenství a Kurz práce s rodinou u poruch příjmu potravy. Je certifikovanou rodinnou terapeutkou Společnosti rodinných a systemických terapeutů. Pracuje mimo jiné i jako školní psycholožka a má zkušenosti s diagnostickou a poradenskou prací u dětí předškolního a školního věku.

Mgr. Lada Chaloupková

Speciální pedagožka, lektorka VTI, dlouhodobě spolupracuje se Střediskem, ve své práci s rodinami využívá VTI, jehož prostřednictvím pomáhá rodičům rychleji navázat kontakt s dítětem, porozumět dítěti a tím urychlit jeho začlenění do nové rodiny, zároveň posiluje kompetence rodičů.

Mgr. Ondřej Novák

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 externě pracuje na výzkumných projektech Střediska. Péče o opuštěné děti je jednou z oblastí sociální politiky, která byla dlouhodobě zanedbávána, proto chce svou činností v SNRP pomoci docílit změny k lepšímu.

Mgr. Jan Paleček

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 spolupracuje se Střediskem a zabývá se kvalitativním výzkumem NRP. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů.

Mgr. Petr Vrzáček

Vedoucí katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK Praha. Se Střediskem NRP spolupracuje od roku 2010 v rolích metodika, moderátora, lektora a konzultanta.

Mgr. David Kocman, Ph.D.

Sociolog, výzkumný pracovník, věnuje se deinstitucionalizaci ústavní péče, organizaci podpory v komunitních službách a reformám v oblasti sociálního bydlení. Dlouhodobě se zajímá o proměny veřejných služeb na pomezí klinické a manažerské praxe, které souvisejí se zaváděním vykonatelnosti a řízení kvality.

Ing. Marcela Hroncová

Ekonomka, se Střediskem spolupracuje od roku 2015 na pozici účetní a finanční manažerky. Spolupracuje s řadou neziskových organizací v oblasti účetnictví, vnitřní metodiky a finančního poradenství.

Mgr. Filip Vyskočil

Dlouholetý spolupracovník Střediska NRP v oblasti právního poradenství, individuálních konzultací, právních analýz a legislativních úprav v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Zuzana Straková

Dlouholetá externí spolupracovnice Střediska, která dbá o jazykovou správnost připravovaných dokumentů. Celá její profesní dráha se odvíjí v polygrafické a vydavatelské oblasti, působila jako grafička a korektorka v regionálních vydavatelstvích.

Bc. Karel Nerad

Vystudoval strojní fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 2011 spolupracuje se společností MG Parts, spol. s r. o., která se specializuje na náhradní autodíly. Ve Středisku pracuje od roku 2016 jako externí IT a pomáhá s technickým zajištěním.

Správní rada

Složení rady

PhDr. Věduna Bubleová - předsedkyně
JUDr. Vladimíra Tenzerová - členka rady
Mgr. Jaroslava Máliková - členka rady
Ing. Radek Hlavsa - člen rady

Náš tým | Náhradní rodina

Chyba

Chybová zpráva

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/common.inc:2791) ve funkci drupal_send_headers() (řádek: 1499 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/bootstrap.inc).
  • TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.