Náš tým

PhDr. Věduna Bubleová

Zakladatelka, ředitelka, předsedkyně Rady a statutární zástupkyně Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je členkou odborných komisí, společností a významných nestátních organizací, je odbornou garantkou
i hodnotitelkou projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP. Má přes 30 let odborné praxe a od roku 1994 zajišťuje řízení neziskové organizace.

Mgr. Klára Trubačová

Sociální pracovnice se zkušeností z neziskového sektoru i státní správy. Jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí se podílela na přípravě a legislativním procesu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013, která přinesla řadu změn v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny. Posledních sedm let se věnuje zejména analytické a metodické činnosti v oblasti ochrany práv dětí. Ve Středisku NRP chce nadále usilovat o změnu systému tak, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat v ústavní péči.

Mgr. Andrea Gruberová

Zkušená sociální pracovnice s dlouhodobou praxí v přímé práci s rodinami v obtížné životní situaci. Absolventka tříletého kurzu BAAF (British Association for Adoption and Fostering). Expertka na vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodin a individuální plánování péče. Dlouhodobě pracovala v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva a bohaté zkušenosti získala na Ministerstvu práce a sociálních dětí jako metodička sociálně-právní ochrany dětí. Podílela se na zpracování metodik Vyhodnocování a tvorba individuálního plánu, Cizinci bez doprovodu, Klienti kurátorů pro děti a mládež a lektorovala pro pracovníky a pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dítěte obecních a krajských úřadů. Nejvíce ji těší pracovat s dětmi a rodinami.

Mgr. et Mgr. Alena Svobodová

Sociální pracovnice s dlouholetou praxí v přímé práci s rodinami v obtížné životní situaci. Absolventka řady kurzů v technikách a přístupech sociální práce (krizová intervence, mediace, motivační rozhovory, práce s životním příbehem a další). Lektorka příprav pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči PRIDE, absolventka výcviku "Práce s rodinou a vztahová vazba", absolventka výcviku v terapeutickém přístupu Pesso Boyden psychomotorický systém. Posledních deset let se věnuje transformaci systému péče o ohrožené děti. Je matkou čtyř dětí, z toho jedno je adoptované.

Jana Grohová

Více než 20 let se věnuje přípravě a realizaci tvůrčích, vzdělávacích a herních aktivit určených dětem a dospívajícím vyrůstajícím v náhradní rodinné péči a v ústavních zařízeních. Ve Středisku realizuje a koordinuje Ponton klub a podílí se na přípravě programů pro děti z náhradních rodin.

Ing. Anna Bubleová

/v současné době na rodičovské dovolené/
Ve Středisku náhradní rodinné péče pomáhala již od dětství. Účastnila se pobytů s pěstounskými rodinami, pomáhala při realizaci aktivit vybraných projektů (Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy, Start do života aj.). V současné době zde pracuje jako projektová manažerka. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala magisterský obor Regionální studia. Svou praxi ohledně projektů získala na Ministerstvu pro místní rozvoj a Magistrátu hl. města Prahy, kde pracovala v oblasti Evropských fondů. Při škole nabývala zkušeností s neziskovým sektorem v následujících organizacích: Nadace rozvoje občanské společnosti, Fórum dárců a Nadační fond Tesco. Hlavní motivací, proč je ráda, že ve Středisku NRP může pracovat, je, že chce konkrétními činnostmi pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Alena Vávrová

Od roku 2005 pracovala ve Středisku NRP na pozici vedoucí sociální pracovnice. V současné době se Střediskem i nadále spolupracuje a věnuje se výzkumné, osvětové a terapeutické práci s dětmi a jejich rodinami.

Ing. Marcela Hroncová

Ekonomka, se Střediskem spolupracuje od roku 2015 na pozici účetní a finanční manažerky. Spolupracuje s řadou neziskových organizací v oblasti účetnictví, vnitřní metodiky a finančního poradenství.

Mgr. Veronika Brandejsová

Je poradenský psycholog pro děti a rodiny se specializací na náhradní rodinnou péči, videotrenér, supervizor a lektor pro videotrénink interakcí, rodinný mediátor. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně (r. 1995 – 2000). Pracuje především s dětmi a s rodinami, nejraději pak s náhradními rodinami. Při práci ráda využívá interaktivní přístupy a techniky, protože věří, že věci se mohou měnit skrze vztahy s druhými lidmi.
Absolvovala řadu kurzů a výcviků, např. Výcvik ve videotréninku interakcí (úroveň videotrenér, supervizor i lektor), Dotyková terapie pro děti a masáže dětí, Attachment v sociálně-právní ochraně dětí, Výcvikový program “Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči” - Dyadická vývojová psychoterapie, specifika DDP u dospívajících, diagnostika poruch attachmentu, úvod do Terapie hrou, Filiální terapie, úvod do Dotykové terapie, Výcvik “Mediace a mediační techniky”.
Více informací zde.

Mgr. Lada Chaloupková

Speciální pedagožka, lektorka VTI, dlouhodobě spolupracuje se Střediskem, ve své práci s rodinami využívá VTI, jehož prostřednictvím pomáhá rodičům rychleji navázat kontakt s dítětem, porozumět dítěti a tím urychlit jeho začlenění do nové rodiny, zároveň posiluje kompetence rodičů.

Mgr. Jaroslava Máliková

Je rodinná psychoterapeutka a koučka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou. Věří, že každý člověk může měnit sebe i svět k lepšímu. Věří, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky.

Mgr. Kateřina Mrzenová

Speciální pedagožka a dětská terapeutka. Absolvovala psychodynamicky orientovaný výcvik SUR, výcvik v nedirektivní terapii hrou, výcvik v DDP a řadu odborných seminářů a kurzů zaměřených na práci s dětmi. V současné době je frekventantkou výcviku zaměřeného na práci s dětmi s poruchou attachmentu. Pracovala s dětmi s poruchou autistického spektra, dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a dětmi z ústavní péče. Spoluzakládala rovněž soukromou základní školu s inovativní pedagogickou koncepcí. V posledních letech se zaměřuje na terapeutickou podporu dětem z náhradní rodinné péče a dětem z rodin ohrožených domácím násilím. Poskytuje rovněž výchovné poradenství rodičům a pěstounům v případě jakýchkoli potíží, které děti nebo oni s dětmi prožívají.

Mgr. Ondřej Novák

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 externě pracuje na výzkumných projektech Střediska. Péče o opuštěné děti je jednou z oblastí sociální politiky, která byla dlouhodobě zanedbávána, proto chce svou činností v SNRP pomoci docílit změny k lepšímu.

Mgr. Jan Paleček

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 spolupracuje se Střediskem a zabývá se kvalitativním výzkumem NRP. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů.

Správní rada

Složení rady

PhDr. Věduna Bubleová - předsedkyně
PhDr. Miloslav Macela - člen rady
Mgr. Jaroslava Máliková - členka rady
JUDr. Vladimíra Tenzerová - členka rady
PhDr. Hana Šilhánová - členka rady