Náš tým

Internisté

PhDr. Věduna Bubleová

Zakladatelka, ředitelka, předsedkyně Rady a statutární zástupkyně Střediska NRP. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako socioložka se mnoho let věnuje problematice dětí žijících mimo vlastní rodinu, zdravotně a sociálně znevýhodněných a jejich rodinám. Působila v klinických zařízeních, výzkumných pracovištích ve státních i nestátních organizacích, které se problematice ohrožených dětí věnují. Je autorkou i spoluautorkou mnoha alternativních programů a inovativních projektů na pomoc ohroženým dětem. Mnoho let usiluje a podporuje nutnost transformace a změny systému v oblasti péče o dítě a rodinu v ČR. Je členkou odborných komisí, společností a významných nestátních organizací, je odbornou garantkou i hodnotitelkou projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Je autorkou a spoluautorkou publikací, odborných textů, výzkumných zpráv, článků a jiných materiálů zaměřených na problematiku NRP. Má přes 30 let odborné praxe a od roku 1994 zajišťuje řízení neziskové organizace.

Ing. Anna Votavová

Ve Středisku náhradní rodinné péče pomáhala již od dětství. Účastnila se pobytů s pěstounskými rodinami, pomáhala při realizaci aktivit vybraných projektů (Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy, Start do života aj.). V současné době zde pracuje jako projektová manažerka. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala magisterský obor Regionální studia. Svou praxi ohledně projektů získala na Ministerstvu pro místní rozvoj a Magistrátu hl. města Prahy, kde pracovala v oblasti Evropských fondů. Při škole nabývala zkušeností s neziskovým sektorem v následujících organizacích: Nadace rozvoje občanské společnosti, Fórum dárců a Nadační fond Tesco. Hlavní motivací, proč je ráda, že ve Středisku NRP může pracovat, je, že chce konkrétními činnostmi pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Veronika Fišerová, DiS.

Ve Středisku NRP je již od roku 2015, kdy zde působila přes rok jako praktikantka. Má ukončené studium na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Během své praxe působila v dětském domově či v nízkoprahových a volnočasových klubech pro děti a mládež. Od dubna 2017 pracuje ve Středisku na pozici sociální pracovník, poskytuje zde podporu rodinám, poradenství a spolupodílí se na jeho dalších aktivitách.

Mgr. Tereza Landová

Od mládí se věnuje dětem a aktivitám s nimi spojeným. Spolupořádala dětské tábory, dětské dny a vedla zájmové kroužky pro děti. Díky divadelnímu spolku se dostala blíže k dětem pobývajícím v dětských domovech. Své profesní zkušenosti získala při práci s drogově závislými lidmi a lidmi bez domova, s lidmi v akutní krizové životní situaci a s rodinami s diagnózou nevyléčitelné nemoci. Má ukončené magisterské studium sociální práce a politiky brněnské Masarykovy univerzity doplněné studiem na Pražské psychoterapeutické fakultě. Snaží se stále získávat nové dovednosti a znalosti. Z absolvovaných výcviků považuje za nejvíce obohacující výcvik Motivačních rozhovorů (2015–2016), kurz Respektovat a být respektován (2010) a výcvik Telefonické krizové intervence (1999–2000). V SNRP pracuje od července 2016 v rozsahu polovičního úvazku, kde poskytuje podporu rodinám, sociální poradenství a spolupodílí se na střediskových aktivitách.

Mgr. Jana Vilímková

Celý svůj profesní život se věnuje dětem a rodinám. Vedla dětské kluby v nízkoprahovém centru a spolupořádala letní tábory pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně právní, kvalifikaci si doplnila na UHK, v oboru Sociální patologie a prevence a na magisterském studiu FF UK, v oboru Sociální pedagogika. Pracovala ve školském zařízení pomáhající především dívkám v různých náročných životních situacích. Od roku 2016 se věnuje oblasti náhradní rodinné péče a to především, v oblasti pomoci a podpory osvojitelským rodinám.

Externisté

Alena Vávrová

Od roku 2005 pracovala ve Středisku NRP na pozici vedoucí sociální pracovnice. V současné době se Střediskem i nadále spolupracuje a věnuje se výzkumné, osvětové a terapeutické práci s dětmi a jejich rodinami.

Jana Grohová

Více než 19 let se věnuje přípravě a realizaci tvůrčích, vzdělávacích a herních aktivit určených dětem a dospívajícím vyrůstajícím v náhradní rodinné péči a v ústavních zařízeních. Ve Středisku se podílí na realizaci Ponton klubu a přípravě programu pro děti na Klubech náhradních rodin.

PhDr. Helena Franke, Ph.D.

Vystudovala psychologii na PedF UK v Praze. Od začátku studia se zajímala o problematiku rodiny a rodičovství. V Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci absolvovala: Komplexní čtyřletý výcvik v rodinné terapii; Kurz párového poradenství a Kurz práce s rodinou u poruch příjmu potravy. Je certifikovanou rodinnou terapeutkou Společnosti rodinných a systemických terapeutů. Pracuje mimo jiné i jako školní psycholožka a má zkušenosti s diagnostickou a poradenskou prací u dětí předškolního a školního věku.

Mgr. Jaroslava Máliková

Je rodinná psychoterapeutka a koučka. Má dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou. Věří, že každý člověk může měnit sebe i svět k lepšímu. Věří, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky.

Mgr. Jolana Prušková

Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK v Praze. Ve své terapeutické praxi se věnuje zejména rodinám. Absolvovala certifikovaný výcviky integrativní rodinné terapie, dyadické vývojové psychoterapie, systemické supervize a koučování, arteterapie, odborné kurzy zaměřené na práci s tělema a další kurzy v oblasti NRP. V organizaci Rozum a Cit vytvořila a vedla koncept terapeutických služeb pro pěstounské rodiny, dále pracuje jako supervizorka a lektorka v oblasti náhradní rodinné péče.

Mgr. Lada Chaloupková

Speciální pedagožka, lektorka VTI, dlouhodobě spolupracuje se Střediskem, ve své práci s rodinami využívá VTI, jehož prostřednictvím pomáhá rodičům rychleji navázat kontakt s dítětem, porozumět dítěti a tím urychlit jeho začlenění do nové rodiny, zároveň posiluje kompetence rodičů.

Mgr. Ondřej Novák

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 externě pracuje na výzkumných projektech Střediska. Péče o opuštěné děti je jednou z oblastí sociální politiky, která byla dlouhodobě zanedbávána, proto chce svou činností v SNRP pomoci docílit změny k lepšímu.

Mgr. Jan Paleček

Sociolog, výzkumný pracovník, od roku 2011 spolupracuje se Střediskem a zabývá se kvalitativním výzkumem NRP. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dále sociální služby a jejich reforma, standardy a deinstitucionalizace, konstruování duševní nemoci a náboženských fenoménů.

Ing. Marcela Hroncová

Ekonomka, se Střediskem spolupracuje od roku 2015 na pozici účetní a finanční manažerky. Spolupracuje s řadou neziskových organizací v oblasti účetnictví, vnitřní metodiky a finančního poradenství.

Správní rada

Složení rady

PhDr. Věduna Bubleová - předsedkyně
Ing. Radek Hlavsa - člen rady
Mgr. Jaroslava Máliková - členka rady
JUDr. Vladimíra Tenzerová - členka rady
PhDr. Hana Šilhánová - členka rady