Poradna

Adopce dítěte neboli náhradní péče

datum: 07.12.2021 | autor: Melinda

Dobrý den mněla bych zájem o adopce dítěte neboli náhradní péče
pěstounkou nevím kam se mám obrátit s manželem ne můžeme mít dítě
tak máme zájem pravje o dětičky které nemají rodiče. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Naše organizace vám ve věci náhradní rodinné
péče může nabídnout telefonickou konzultaci na tel.: 725 756 505 či
online konzultaci přes
platformu Zoom či WhatsApp. Budete tak mít možnost se dozvědět
základní informace o formách náhradní rodinné péče a o procesu
zajištění náhradní rodiny dětem, které nemohou vyrůstat ve svých
rodinách. V případě vašeho zájmu o adopci či pěstounskou péči
kontaktujte orgán sociálně-právní ochrany dítěte podle místa vašeho
trvalého bydliště.
Informace o náhradní rodinné péči naleznete i v naší nové brožuře
Průvodce náhradní rodinnou péči na odkazu níže:

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com_brozurka_ad...

S pozdravem,

Tým Střediska NRP

Informace

datum: 06.12.2021 | autor: Marcela

dobrý den chci se vas zeptat zdali si může svobodná,bezdětná
žena(49 let bez přítele,partnera)adoptovat dítě(nemusí jít přímo o
miminko ale dala bych přednost dítěti min.od 6-8 měsíců do max.2 let
věku.Nemám zatím moc zkušenosti s dětmi ale to často ani čerství
rodiče.Nebo by bylo ze začatku vhodnější přijmout takové dítě do pěstounské péče?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
těší nás váš zájem o poskytnutí péče a domova pro dítě, které nemá možnost vyrůstat ve své původní rodině. Máte jistě možnost podat si žádost o zprostředkování osvojení na orgánu sociálně-právní ochrany
dětí na úřadu dle místa vašeho trvalého bydliště. Sama však naznačujete určitou nejistotu ve formě péče, o kterou byste měla zájem. Dle § 803 občanského zákoníku musí být mezi osvojitelem a
osvojovaným dítětem přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let. Toto ale bude předmětem posouzení a průběhu příprav na náhradní rodičovství. Ke každé žádosti se přistupuje individuálně.

Určitě se prosím obraťte na sociální pracovnici dle vašeho místa bydliště, která vás bude informovat o všech potřebných náležitostech a dokumentech, které budou potřebné v první fázi doložit.

K celému procesu toho, jak se stát náhradním rodičem si vás dovolujeme odkázat na naši brožurku "Průvodce náhradní rodinnou péčí", kterou naleznete zde:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com_brozurka_ad...
Můžeme vám nabídnout i telefonickou konzultaci na telefonu 725 756 505 či online konzultaci přes platformu Zoom či WhatsApp.
S pozdravem

Tým Střediska NRP

Adopce

datum: 06.12.2021 | autor: Lada

Dobrý den,
naši sousedé,......, požádali již před lety o zařazení do adoptivních rodičů.
Prověřeni jsou již přes 3 roky ze všech stran a stále jen čekají a
čekají.
Vyjádření jihlavského Krajského úřadu je takové, že se k vhodnosti
adoptivních rodičů musí vyjádřit hromada lidí a pečlivě uvážit,
zda právě tito manželé jsou vhodnými kandidáty.
Neběží týdny nebo měsíce....běží roky marného čekání a už tomu
jako sousedé nemůžeme nečinně přihlížet bez odezvy, neboť neznáme
ideálnější pár na východu dítěte.
Prosím koho informovat, aby se pohnuly ledy, jestli mi rozumíte?
Děkujeme předem, že zkusíte nějakým způsobem upozornit nebo pomoci.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz.
Posuzování vhodnosti žadatelů o osvojení a proces vytipování vhodných žadatelů pro dítě, které potřebuje jejich péči, je plně v kompetenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Chápeme, že doba čekání je pro žadatele náročným obdobím, ale není možné ho jakkoliv uspíšit nebo do něho jinak zasahovat. Z našich průzkumů vyplývá, že doba, kdy žadatelé čekají na svěření dítěte do osvojení je velmi různá a závisí na řadě faktorů (např. "požadavky" žadatelů na věk přijímaného dítěte, tolerance k etniku dítěte, akceptování zdravotního znevýhodnění apod.)
Pro fázi čekání žadatelů doporučujeme využít některých ze služeb organizací, které poskytují služby pro osvojitelské rodiny (i ve fázi čekání). Široké spektrum informací najdete např. na stránkách: https://dobrarodina.cz/blog/.
S pozdravem
Tým Střediska NRP

Můj syn a pěstounská péče

datum: 02.12.2021 | autor: Lenka

Dobrý den ráda bych se chtěla zeptat jestli je možné aby ospod
pro děti dál bez souhlasu matky soudem do pěstounské péče na
přechodnou dobu syna pěstounů m aniž by sem o všem věděla..dekuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz. Bohužel vaše sdělení není zcela jasné, ale
ptáte-li se na to, zda orgán sociálně-právní ochrany dětí může bez
souhlasu matky podat k soudu návrh na svěření dítěte do péče
přechodných pěstounů, pak je odpověď ano. Dokonce tak musí učinit,
shledá-li, že je dítě v ohrožení. Celá situace by však pro rodiče měla
být srozumitelná. Rodič by měl vědět, z jakého důvodu došlo k odebrání
dítěte a jeho svěření do péče jiných osob, v tomto případě do péče
pěstounů na přechodnou dobu. Proto bychom vám doporučili se obrátit na
orgán sociálně-právní ochrany a požádat je o vysvětlení. Případně je
možné hledat oporu v občanské poradně. Na webových stránkách
obcanskeporadny.cz je možné si po rozkliknutí záložky vpravo nahoře -
poradny - najít pobočku nejblíže vašemu bydlišti.

Tým Střediska NRP

Adopce

datum: 29.11.2021 | autor: Alexandra

Dobrý den, chci se zeptat na přímou adopci? Možná že by jste
nám pomohli, jak postupovat dekuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme vám za dotaz.
Adopce, kterou známe v právu jako osvojení, je formou rodičovství, které vzniká na základě dlouhého procesu příprav a prověřování náhradních rodičů (budoucích osvojitelů) a posouzení jejich vhodnosti a záruky řádné péče o svěřené dítě, o které ze závažných důvodů nemůže pečovat jeho biologická rodina.
Pojem přímá adopce náš právní řád nezná. Jedná se o vžitý pojem, kdy lidé přebírají do své péče dítě, na základě domluvy a souhlasu s biologickými rodiči (nejčastěji jen s matkou) dítěte. Tento proces skýtá řadu nejistot jak pro budoucí osvojitele, tak i pro dítě. I když je proces přípravy na náhradní rodičovství někdy (a často zdánlivě) dlouhý a náročný, vždy doporučujeme vydat se touto zákonnou cestou, která skýtá bezpečí jak pro žadatele, tak především pro děti, které jsou do osvojení umisťovány.
Zprostředkování osvojení (tedy určení vhodných budoucích osvojitelů pro dítě) smí pouze orgány sociálně-právní ochrany dětí. Středisko náhradní rodinné péče pracuje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jako takové důsledně dodržuje zákonem stanovené postupy.

V případě, že byste se chtěli dozvědět více o procesu zprostředkování a měli další dotazy, můžete se na nás obrátit rovněž prostřednictvím telefonní linky 725 756 505 nebo si objednat online konzultaci (vzhledem k nepříznivé pandemické situaci, konzultujeme nyní online).

S pozdravem

Mgr. Andrea Gruberová
vedoucí sociální pracovnice
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Péče před osvojením

datum: 14.11.2021 | autor: Marta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak často se stává, že o
dítě, které už je v předadopční péči, projeví zájem biologická
rodina a dítě je tak náhradní rodině odejmuto. S manželem bychom o
osvojení moc stáli a uvažujeme o tom, ale současně z výše popsaného
máme velké obavy. Nevím, jestli bych se psychicky nezhroutila, kdyby
těsně před konečným osvojením projevila biologická rodina o dítě
zájem a soud této žádosti vyhověl (což je pravděpodobné vzhledem k
tomu, že soudy upřednostňují vždy biologickou rodinu). Děkuji za
odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme, že se obracíte na Středisko náhradní rodinné péče.
Péče o dítě budoucími osvojiteli může mít dvě formy, obě se v praxi nazývají „předadopční péče“, z hlediska postavení budoucích osvojitelů však mezi nimi existuje zásadní rozdíl.
První formou je tzv. okamžitá péče (§ 823 občanského zákoníku), kdy si mohou budoucí osvojitelé převzít dítě do péče po dohodě s rodiči. Pokud to zdravotní stav dítěte dovoluje, je možné převzít dítě i v době, kdy ještě není dán souhlas k osvojení (tedy bezprostředně po narození dítěte). O předání dítěte následně rozhoduje soud a teprve rozhodnutí soudu zakládá práva a povinnosti vyplývající z okamžité péče.
Okamžitá péče se nezahrnuje do doby péče před osvojením (ta je popsána níže). Po tuto dobu má ten, komu bylo dítě předáno do péče, pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je. Rodiče nejsou v té době omezeni v rodičovské odpovědnosti, a může dojít k situaci kdy si udělení souhlasu k osvojení rozmyslí či již udělený souhlas odvolají.
Jak často dochází k ukončení procesu osvojení dítěte lze odvodit pouze ze statistik soudů. Ročně je podáno cca 200 až 250 návrhů na předání dítěte podle § 823 občanského zákoníku. Až na úplné výjimky soud předání dítěte schválí (v roce 2019 nezamítl žádný návrh, v roce 2020 pouze 5). Kolem 10 až 15 % řízení však končí jiným způsobem (tzn. rodiče dohodu odvolají, budoucí osvojitelé vezmou návrh zpět atd.).

Druhou formou „předadopční péče“ je péče před osvojením (§ 826 občanského zákoníku). Zde je postavení budoucích osvojitelů výrazně silnější. Do péče před osvojením může soud svěřit dítě až po uplynutí třech měsíců od udělení souhlasu rodičů s osvojením. Hlavním účelem péče před osvojením je navázání vztahů v nové rodině a adaptace dítěte v rodině osvojitelů. Tato adaptační fáze je velmi důležitá a řada rodin využívá i služeb naší organizace právě v tomto období. Péče před osvojením trvá minimálně 6 měsíců (v praxi je to však delší období). Na základě svěření dítěte do péče před osvojením se pozastavuje rodičům výkon práv a povinností (rovněž se pozastavuje vyživovací povinnost rodiče, o dítě pečují osvojitelé na své náklady). Četnost případů, kdy dochází k ukončení řízení z „jiných důvodů“ je nižší než u tzv. okamžité péče. Z cca 200 až 250 návrhů ročně je takto ukončeno 7 až 8 % řízení. Neschválení návrhu ze strany soudu je zcela výjimečné (například v roce 2020 šlo pouze o 1 návrh).

Péče před osvojením přechází do „úplného“ osvojení. Bohužel nelze přesně zjistit, kolik péčí před osvojením úspěšně přejde od úplného osvojení. Jde však jistě o velmi vysoké procento. Ve statistikách soudu jsou sledovány souhrnně všechna rozhodnutí o osvojení dítěte. Tedy nejen situace, kdy osvojení navazuje na péči před osvojením, ale i tzv. přímé osvojení (pokud například manžel osvojuje dítě své manželky z předchozího vztahu). V roce 2020 soudy rozhodly o osvojení 305 dětí, pouze 6 návrhů bylo zamítnuto. Jiným způsobem však bylo ukončeno 76 řízení.

V každém jednotlivém případě nelze předjímat rozhodnutí soudu. Soudy by měly mít na zřeteli nejlepší zájem dětí. Z výše uvedených statistik vyplývá, že v praxi nedochází k upřednostňováni vlastních rodičů dítěte, ale je rozhodováno s ohledem na individuální situaci každého řešeného případu.

Tým Střediska NRP

Svěření sourozenců do péče

datum: 02.11.2021 | autor: Miroslav

Dobrý den
Obracím se na vás s dotazem zda můžu jako nevlastní bratr dostat do
péče sourozence.
Brácha má 16 let studuje střední školu a sestře je 12 let a chodí do
šesté třídy.
Jde o to že jsou problémy s rodiči u nich doma.
Matka je blázen, nerad takhle mluvím o své matce ale je to tak. Je
nebezpečná sobě i okolí.
Co jsem dostal od sourozenců tak prý řve, řve a řve. Otce dokonce
fyzicky napadá.
Mám strach kam to až může dojít...
Otec je můj nevlastní. Ten bohužel taky není svatý. Našel útěchu v
alkoholu, má dluhy a vidím jak to na něj padá všechno. Navíc má strach
ještě z mé matky.
Je to fakt těžká situace pro mě a už mě nebaví se strachovat co se
děje doma.
Sourozence si beru někdy na víkend když chtějí.
Co se týče sourozenců doma je to nebaví když se tam jen řve, bratr ten
je celý den pryč a sestra je doma a musí tomu všemu čelit.
Já jim samozřejmě pomáhám co to jde. Bratrovi finančně a sestře
psychicky.
A dům ve kterém žijí sourozenci je taky děs.
Prostě abych to shrnul chtěl bych sourozence do péče, bydlím s
přítelkyní v bytě 3+1 oba máme stály příjem a slušné zázemí. Což
sourozenci vědí.
Matka aby skončila v blázinci než někomu ublíží a otec nevlastní
není schopny se o sourozence postarat, věčně mu půjčují peníze.
Jen mě zajímá jestli v téhle situaci mám možnost dostat sourozence do
péče. Samozřejmě to budu řešit i s OSPODEM. Děkuji za informace

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme, že se obracíte na Středisko náhradní rodinné péče.

Situace, kterou popisujete je závažná a krok, který zvažujete (převzetí sourozenců do péče), je velkým zásahem do života všech, jichž by se toto rozhodnutí týkalo.

Z vámi uvedených informací není zřejmé, zda jste o této možnosti mluvil s vaší matkou a otčímem. Rozumíme tomu, že je v rodině řada faktorů, proč třeba není možné toto téma otevřít, nicméně vždy by na prvním místě měla být snaha hledat řešení, které je v nejlepším zájmu nezletilých.

Pokud to je jen trochu možné, pokuste se změnu péče o děti domluvit s jejich zákonnou zástupkyní, kterou je vaše matka. S jejím souhlasem můžete děti převzít do péče a v případě, že máte v úmyslu se o ně trvale starat, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (vámi zmiňovaný orgán sociálně-právní ochrany dětí příslušný dle trvalého pobytu dětí).

Pokud se na změně péče neshodnete v rámci rodiny, je nutné obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí, celou situaci vysvětlit a domluvit se na možnostech řešení. Sociální pracovnice má povinnost poměry v rodině prošetřit, vyhodnotit míru ohrožení dětí a pracovat na individuálním plánu ochrany dítěte v případě, že budou podnikány kroky na ochranu dětí. Zásah do výkonu rodičovských práv je závažným úkonem a nelze jej činit bez podrobné znalosti situace a zvážení všech možností. K celé situaci by měl být zjišťován i názor dětí, jichž se celá složitá situace významně dotýká.

O svěření dětí do péče jiné osoby rozhoduje vždy soud, který si vyžádá všechny informace pro posouzení situace, na jejichž základě může rozhodnout o případné změně péče.

S pozdravem

Mgr. Andrea Gruberová

vedoucí sociální pracovnice

Pěstounská péče po rozvodu

datum: 01.11.2021 | autor: Marie

Dobrý den,
mám dotaz a nevím, kam se s ním obrátit, tak zkouším tady.
Mám přítele T.N., který je v současné době v rozvodovém řízení s
L.N., která má také přítele, ale nežije s ním. V době manželství si
vzali do pěstounské péče (pěstounská péče je uvedená na paní L.N.)
tříměsíční dvojčata V. a M., kterým je nyní 5 let. U obou je
údajně diagnostikován autismus, u jednoho k tomu lehká retardace, u
druhého agresivita. Manželé spolu nežijí už rok. Pravděpodobně z
důvodu nezvládání dvojčat, mělo údajně dojít k napadení paní L.N.
jedním z dvojčat - samozřejmě s přihlédnutím k jeho věku, požádala
paní L.N. přislušnou psychologickou poradnu v daném městě o pomoc, kde
údajně psycholožky poradily, aby oba trávili veškerý čas s dvojčaty
společně, asi u paní L.N. v bytě. Vždy po práci do doby než jdou
dvojčata spát a každodenně, údajně z toho důvodu, že paní L.N.
dvojčata oba sama nezvládá. Můj přítel T.N. si dosud kluky bral
pravidelně každý druhý víkend, každé úterý, téměř každý pátek
je vozil do školky a ze školky a kromně toho navštěvoval s nimi lékaře
apod případně další dny navíc, když bylo potřeba. Dost často je
mívá i každý víkend. Tím chci říct, že se k péči staví
zodpovědně a pravidelně. Vzhledem k tomu, že oba páry již mají své
jiné partnery, je nějaká možnost, že když by péče ze strany přítele
T.N. zůstala stejná jako dosud a v době, kdy je má paní L.N. a oba
najednou by nezvládala, je možnost nějaké jiné pomoci, asistence?
Existuje nějaká taková pomoc pro lidi, kteří se snaží starat o takové
děti v pěstounské péči a jsou momentálně sami? Ptám se proto, že
navržený model uvedený výše je pro nové partnery přinejmenším
značně nestandartní a rozvádějící se manželé nemají mezi sebou
zrovna dobré vztahy. Nevidím v tom žádný přínos pro dvojčata. Tak
bych se ráda zeptala, jestli je tato situace řešitelná jinak a
případně jak? Moc děkuji za odpověď. M.

odpověď odborníka »

Dobrý den Marie,
děkujeme, že jste se obrátila s Vaším dotazem na naši organizaci.
Má-li manželka Vašeho přítele děti svěřeny do pěstounské péče, pak na výkon pěstounské péče dohlíží orgán sociálně-právní ochrany těchto dětí. Jejich sociální pracovnice má tedy kontrolní roli nad výkonem pěstounské péče, má povinnost alespoň 1x za 6 měsíců rodinu navštívit, probrat s ní aktuálně řešená témata a vytvořit každému z dětí na základě aktuální situace v rodině tzv. IPOD, tj. individuální plán ochrany dítěte.
Pěstounka dále musí mít také uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče s nějakou neziskovou organizací, případně s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (tzv. doprovázející organizací). Tato Dohoda opět zaručuje státu jistou kontrolu nad výkonem pěstounské péče, ale především poskytuje pěstounům služby, které mohou čerpat. A tyto služby lze poměrně dobře přizpůsobovat potřebám konkrétních rodin. Je-li tedy zde problém s nezvládáním dětí, měla by toto pěstounka řešit primárně s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a následně také právě s organizací, se kterou podepisovala Dohodu. Předpokládá se častější kontakt pracovníků doprovázející organizace s pěstounskou rodinou, proto by situace v rodině měla být doprovázející organizaci známá tak, aby mohli společně s pěstounkou plánovat její účinnou podporu. Ze zákona (č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) má pěstounka například právo na odlehčovací služby v případě vyřizování neodkladných úředních záležitostí, návštěvy doktora apod., dále jí může být zajištěna péče o pěstounské děti až 14 dní v roce za účelem oddechu pěstouna apod.
Jako řešení se tedy nejspíše nabízí kontaktování orgánu sociálně-právní ochrany pěstounských dětí, případně této doprovázející organizace ze strany pěstounky i Vašeho přítele, který se na péči o pěstounská dvojčata min. 4 roky podílel, a tam o této aktuální situaci v rodině informovat soc. pracovníka tak, aby výsledkem byl pro oba přijatelný plán podpory.
S přátelským pozdravem,
Andrea Gruberová,
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Žádost o pěstounství sestry

datum: 21.10.2021 | autor: Veronika

Dobrý den,
Je mi 25let sestře je 13 a zemřela maminka,táta už nežije delší dobu.
Chtěla bych se zeptat jak postupovat?
Co potřebuji a kam zajít abych sestru dostala do pece a co vše nás čeká?
Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme, že se obracíte na Středisko náhradní rodinné péče. Je nám líto vaší nelehké životní situace a rádi bychom vás podpořili v hledání řešení.

Z informací, které jste uvedla, je pravděpodobné, že by se ve vašem případě jednalo o poručenství, které je vyhrazeno právě i pro situace, kdy oba rodiče dítěte zemřeli. V takovém případě soud jmenuje dítěti poručníka. Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má on i dítě nárok na finanční podporu stejně jako pěstouni. Budete mít nárok na odměnu pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte, v případě zletilosti dítěte a pokračujícího studia pak na odměnu pěstouna (od roku 2022 se bude nazývat příspěvkem při pěstounské péči) a studující zletilí na zaopatřovací příspěvek (max. do 26 let věku). Poručník, který o dítě osobně pečuje, má obdobná práva a povinnosti jako pěstoun a také uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče.
Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí jako veřejný poručník.

Pokud již řízení o poručenství neprobíhá, doporučujeme vám obrátit se neprodleně na orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště nezletilé. V případě, že o sestru již pečujete, měla byste již také být se sociální pracovnicí příslušného úřadu v kontaktu. Platí, že každý, kdo převezme do péče nezletilého s úmyslem o něho trvale pečovat, má povinnost tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (sociální pracovnice na příslušném sociálním odboru nebo oddělení sociálně-právní ochrany dětí vám poskytne potřebné informace).

Pokud byste potřebovala ještě další informace, určitě se na nás prosím obraťte.

S pozdravem

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Poručník vnučky

datum: 15.10.2021 | autor: Jana

Dobrý den.prosim dceři byla odebrána pól.svepravnost a zároveň
rodičovska zodpovědnost..prosím otec není v rodném listě a vůbec
nejeví zájem o vnučku.nyni byli vnučce 2 roky..a dnes byl soud a
poručnictví na vnučku má zatím odpor..prosím otce už nahánět
nebudu.myslim si že když vnučka vyroste a bude chtít otce do rodného
listu zapsat ať se pak sama rozhodne.a ještě se chci zeptat jestli o
vnučku mám nako zažádat soud o poručníka vnučky.nebo jestli ještě
bude jednání u soudu na toto téma.a sami mě vyzvou.moc děkuji za
odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Jano,
děkujeme, že jste se obrátila s Vaším dotazem právě na naši organizaci. Z Vašeho dotazu není jasné, máte-li zájem stát se poručníkem vnučky, ale nepečovat o ni, či zdali chcete být poručníkem a zároveň Vám má být vnučka do péče svěřena. Zároveň není jasné, kde Vaše vnučka vlastně aktuálně je. Péče v rodinném prostředí je každopádně přirozená a pro vývoj dítěte nejvhodnější forma. Takže uvažujete-li o svěření Vaší vnučky do péče, doporučujeme Vám zajít na orgán sociálně-právní ochrany dítěte městského úřadu podle místa trvalého bydliště dítěte, a tam jim sdělit, že máte zájem o poručnickou péči o Vaši vnučku. Případně ještě můžete podat přímo na soud návrh na svěření dítěte do Vaší péče. S tímto návrhem by Vám mohl pomoci již zmíněný orgán sociálně-právní ochrany dítěte, případně se obraťte na nejbližší občanskou poradnu, která Vám bezplatně poradí, případně návrh i napíše.
Tým Střediska NRP

Stránky