Poradna

Dát ditě k adopci

datum: 05.08.2015 | autor: admin

Dobrý den nechci psát důvod a prosím neukamenujte mě za to ale nemůžu si mimi nechat a chtěla bych aby se dostalo někam k lidem kterým to pomůže jak postupovat abych dala ditě k adopci budu rada za každou radu děkuji

odpověď odborníka »

Bez nadpisu

datum: 16.07.2015 | autor: admin

Dobrý den, jsem svobodná a chtěla bych si adoptovat holčičku ve věku 4-6 let. V případě, že by mi adopci povolily holčička by mohla být hned zařazena do školy/školky nebo bych s ní nějakou dobu musela zůstat doma? Už bych neměla nárok na mateřskou a ráda bych věděla jak to chodí u starších dětí. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pokud je do náhradní rodinné péče přijímáno dítě ve věku od 0 - 7 let vzniká osvojitelům, kteří splňují podmínky vyplývající z nemocenského pojištění, nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte do osobní péče na základě pravomocného, rozhodnutí soudu, či vykonavatelného usnesení soudu.Pokud zvažujete adopci, měla byste být připravena být nějaký čas s dítětem doma. Pro Váše vzájemné vztahy to bude velmi důležité. Musíte dítě nejdříve dobře poznat a porozumět jeho potřebám a to není tak úplně snadné. Děti které pobývají nějaký čas v ústavní péči, či v nepodnětném prostředí rodiny, která selhává, se chovají někdy nepředvídalně. Jejich projevy nemusí vždy odpovídat tomu, co se momentálně děje. Proto je potřeba se nejdříve na sebe vzájemně naladit a to vyžaduje opravdu hodně času. Nástup do školky, by mohl pro dítě znamenat něco jako návrat do ústavu, to by mohlo jeho adaptaci na Vás a na nové prostředí velmi znesnadnit.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Motorové vozidlo

datum: 14.07.2015 | autor: admin

Dobrý den, před třemi lety jsme měli v pěstounské péči 3 děti, pořídili jsme auto a dostali jsme příspěvek na jeho úhradu z ÚP. Poslední holčička nám odešla včera zpět k matce. Pro mě a pro manžela je auta zbytečně velké s vysokou spotřebou. Chci se zeptat, zda nyní můžeme auto prodat? Mám takový dojem, že kdysi byla podmínka užívání pět let, ale nemohu to nyní v zákoně najít. Jak to tedy je? Předem děkuji za Vaši odpověď a pomoc Anett

odpověď odborníka »

Dobrý den,

dávky pěstounské péče jsou nyní upraveny zákonem o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Odpověď na Vaši otázku najdete v odstavci (4) § 47m tohoto zákona:

(4) Pokud osoba pečující do 5 let ode dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro výdělečnou činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy osoba pečující přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňovala.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zajít na příslušný ÚP, kde se dohodnete na konkrétním postupu.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Příspěvek na motorové vozidlo II.

datum: 01.07.2015 | autor: admin

Dobrý den, navazuji na svůj první příspěvek k zakoupení motorového vozidla. Vyplnili jsme dle doporučení formulář a šli ho odevzdat, ale "úřad" po nás požadoval přiložit k žádosti fakturu, předkupní smlouvu nebo kupní smlouvu na vozidlo. V odpovědi od Vás bylo, že toto musíme doložit do 6-ti měsíců. Jaký je tedy správný postup?

odpověď odborníka »

Dobrý den,

postupů při vyřizování žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být dle mého názoru více, což se odráží i v samotné žádosti – oddíl C Náklady na motorové vozidlo. Jedna z variant je „hodlám zakoupit osobní motorové vozidlo“, u čehož je uvedeno: „Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla jste povinen(na) prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí; pokud tento příspěvek nepoužijete k zakoupení motorového vozidla, jste povinen(na) příspěvek vrátit.)“

Doporučovala bych Vám proto obrátit se na vedoucí/ho oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce, případně na ředitele odboru a vysvětlit jim situaci, že zatím konkrétní auto sehnané nemáte a zároveň je upozornit na §47m odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (viz má předchozí odpověď) a na variantu „hodlám zakoupit osobní motorové vozidlo“ a k tomu uvedený komentář ve formuláři žádosti o dávku.

Pokud byste na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce neuspěl a jejich návrh řešení situace Vám nevyhovoval, je možné obrátit se také na generální ředitelství Úřadu práce, což považuji za krajní řešení situace.

Přeji hodně štěstí.

Za SNRP Pavla Pokorná

sociální pracovnice

Křest dítěte

datum: 28.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, mám dítě v pěstounské péči a zajímalo by mě, jestli jí mohu nechat pokřtít, děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
pěstouni jsou ze zákona oprávněni rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte (§966 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Křest za běžnou záležitost považovat dle našeho názoru nelze.
Pokud biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo pokud jim nebyla omezena, pak jako zákonní zástupci dítěte mají stále právo rozhodovat o podstatných záležitostech, které se dítěte týkají (§960 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a ke křtu bude třeba jejich souhlasu.
Pakliže jejich souhlas nezískáte, je možné obrátit se také na soud, aby rozhodl, zda je křest v zájmu dítěte.
Přeji krásné léto.
Za SNRP Pavla Pokorná
sociální pracovnice SNRP

Odměna pěstouna za dítě nad 18 let

datum: 22.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, můžeme vědět, jak je to s odměnou pěstouna a příspěvkem na úhradu dítěte v pěstounské (poručnické) péči, když dosáhne 18 let a stále ještě studuje? Končí oba příspěvky když dosáhne 26 let a stále ještě studuje? Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pěstounská péče dle § 970 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte i odměnu pěstouna se dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) ale zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, pokud se jedná o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pečující osobou (pěstounem či poručníkem).

Na příslušné pracoviště Úřadu práce bude tedy po dosažení zletilosti dítěte nutné doložit potvrzení o jeho studiu a prohlášení, že pěstoun a „dítě“ spolu nadále sdílí domácnost.

Osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, má také nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (tedy klidně až v jeho 26 letech). Tento jednorázový příspěvek činí 25 000 Kč.

Přeji hezký den.

Za SNRP Pavla Pokorná

sociální pracovnice

Příspěvek na motorové vozidlo

datum: 18.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, zjistili jsme, že pokud máme v pěstounské (poručnické) péči 3 děti, tak můžeme žádat o příspěvek na motorové vozidlo. Jak dlouho asi trvá vyřízení žádosti. Jsou tam další podmínky pro její poskytnutí (havarijní pojištění apod.) Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

dávky pěstounské péče, včetně příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla, upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.).

Příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla se týká § 47m:

(1) Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo (dále jen „motorové vozidlo“) nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

(2) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200000 Kč.

(3) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla je osoba pečující povinna prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí; pokud tohoto příspěvku nepoužila k zakoupení motorového vozidla, je povinna příspěvek vrátit.

(4) Pokud osoba pečující do 5 let ode dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro výdělečnou činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy osoba pečující přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňovala.

Žádost o přiznání příspěvku vyřizuje příslušné pracoviště Úřadu práce. Formulář žádosti je volně dostupný také na https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PPVoz140102102C&SSID=fRsYPHQjP6uNulu8gqtNkLpAKMK7rgva . Do měsíce by Vám mělo přijít rozhodnutí, počítejte také s lhůtou 6 měsíců od poskytnutí příspěvku na prokázání jeho použití.

Bližší informace Vám sdělí přímo na příslušném pracovišti Úřadu práce.

Přeji hezký den.

Za Středisko NRP Pavla Pokorná

Sociální pracovnice

Jak se posuzuje vhodnost pěstouna?

datum: 16.06.2015 | autor: admin

Dobrý den, koncem dubna 2015 jsem si podala žádost na místním sociálním odboru o dlouhodobou pěstounskou péči, teď čekám na zprávy z magistrátu. Ale čím víc si o tom čtu, tím víc mám obavy z toho, zda budu schválena jako vhodný pěstoun. Bude mi 44 let, žiji sama, děti nemám. Ostatní kritéria jsou snad v pořádku - dobré finanční zázemí, zdravotní stav ok, trestní bezúhonnost. Počítám s tím, že budu dál pracovat. Máte nějaké zkušenosti s pěstounkami - samoživitelkami, které mají hendicap v chybějících rodičovských zkušenostech? Děkuji za odpoveď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Z praxe víme, že i samožadatelkám, které nemají rodičovské zkušenosti, jsou svěřovány děti do náhradní rodinné péče. Nemějte strach, v současné době je nedostatek pěstounů, kteří by měli zájem přijmout dítě do dlouhodobé pěstounské péče. Z tohoto důvodu nemusíte mít obavy, že by Vás po zařazení do evidence pěstounů při výběru ke konkrétnímu dítěti předbíhaly třeba manželské páry.

Při Vašem posuzování půjde především o Vaše osobní nastavení, o Vaši schopnost umění vcítit se d potřeb dítěte, které má někde rodinu, která o něj není schopná pečovat, přestože možná pečuje o jeho sourozence. Půjde o to, zda u Vás bude předpoklad , že dokážete pomoci dítěti, které má možná ambivalentní vztahy se svými rodiči a přesto, že ho hodně zklamali, stále možná doufá, že si jej někdy opět vezmou do péče. Půjde o to, zda budete připravena udržovat kontakt s rodinou dítěte, pokud takový kontakt bude dítěti ku prospěchu, zda dokážete sdílet s dítětem jeho minulost a budete schopna mu pomoci najít místo v životě.

Pokud byste měla zájem o osobní konzultaci a měla možnost navštívit nás v sídle naší organizace (Jelení 91, Praha 1) je možné si schůzku domluvit na tel. 233355309

hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

PODĚKOVÁNÍ

datum: 30.05.2015 | autor: admin

Dobrý den, děkuji za odpověď na předešlý můj dotaz.Jen mě udivilo, že bych se mohla stát pěstounem dítěte do 2 let ve starobním důchodu ( ve věku téměř 60ti let. Bylo by to možné ? Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že pěstounská péče je ze zákona přechodné řešení situace dítěte je tedy možné možné, že by Vám mohla být vnučka do této formy péče svěřena, než si matka upraví své podmínky. Soud samozřejmě bude zkoumat Vaše předpoklady, za pokus to určitě stojí.

hezký den

přeje za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Rodičovský příspěvek v PP

datum: 29.05.2015 | autor: admin

Dobrý den, dcera zvažuje podání žádosti o přijetí druhého dítka do PP.Vzhledem k její současné pracovní pozici má zájem o brzský návrat do zaměstnání po přijetí dítěte ve věku do 2 let.Já jsem několik měsíců ve starobním důchodu a jsme rozhodnuté,že jí v péčí o dítě brzy zastoupím, aby se mohla vrátit zpět do práce. Je možné v tomto případě převést čerpání rodičovského příspěvku na mě ? Dcera je samožadatelka a i nyní vychovává dítě v PP sama s mojí "babičkovskou"pomocí.Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

taková možnost neexistuje. Také není vhodné, aby pěstounka krátce po převzetí dítěte do pěstounské péče ve věku do 2 let nastoupila hned do zaměstnání. Děti, které do pěstounské péče přichází potřebují maximální pozornost a péči. Mají za sebou složitou minulost, spoustu neblahých zážitků a čas, který jim bude věnován je pro ně velmi důležitý. Je hezké, že dcera má ve Vás tak velkou oporu a je prima že jí chcete s výchovou dítěte pomáhat . Asi bylo však bylo vhodnější abyste v takovémto případě o svěření dítěte požádala Vy sama.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Stránky

Poradna | Page 12 | Náhradní rodina

Chyba

Chybová zpráva

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/common.inc:2791) ve funkci drupal_send_headers() (řádek: 1499 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/bootstrap.inc).
  • TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.