Poradna

Adopce lesbickým párem

datum: 21.08.2017 | autor: helena89

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké máte zkušenosti s adopcí lesbickými páry. Je realistické o takové možnosti do budoucna uvažovat? Chápu, že by si dítě osvojit mohla jenom jedna z nás, jako v případě nesezdaných párů a chápu, že adopci jedincem by úřady neměly odmítat z důvodů sexuální orientace - ale jak se to děje v praxi? Berou to odborníci posuzující vhodnost rodiny jako překážku? Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz. V našich podmínkách mohou o osvojení (adopci) žádat buď manželské páry nebo jednotlivci, tzv. samožadatelé. Osvojení je velmi závažné rozhodnutí, při kterém se zásadním způsobem mění život dítěte (někdo, kdo ho neporodil, se právně stává jeho rodičem) i pro osvojitele. Zároveň výchova a péče o přijaté děti přináší předem těžko odhadnutelné výzvy. Pro děti, které zažily již jedno odmítnutí, hledají pracovníci sociálně právní ochrany dětí stabilní zázemí. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na výběr a přípravu zájemců o osvojení, případně pěstounskou péči.

Ze zákona o tom, zda budou žadatelé zařazeni do evidence, rozhoduje krajský úřad. Zákon (konkrétně § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) stanovuje, co má být obsahem posuzování, konkrétně jsou to: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, předpoklad vychovávání dítěte, motivace, která vedla k žádosti o osvojení, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte. Každý kraj má v posuzování svá specifika. Někde např. u sezdaných párů požadují minimální dobu trvání manželství. Jinde je to jedno. Samotná sexuální orientace by neměla být překážkou, pokud budete splňovat všechny ostatní předpoklady.

Co má dále vliv na šanci na přijetí dítěte je otevřenost zájemců k přijetí dítěte se specifickými potřebami. V současné době chybí rodiny pro děti z etnických menšin, starší děti, děti se zdravotním znevýhodněním, sourozenecké skupiny. Zároveň je třeba, aby žadatelé zvážili veškeré důsledky, které péče o děti se specifickými potřebami přináší.

Neumíme Vám odpovědět, jak přistupují k žádostem jednotlivců žijících v homosexuálním vztahu v jednotlivých krajích. Doporučili bychom Vám obrátit se přímo na příslušný krajský úřad nebo úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, na kterém byste případně podávaly žádost.

V případě dalších otázek se můžete obrátit na naší info linku 233 356 701, email info@nahradnirodina.cz , případně využít osobní konzultaci.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Adopce konkrétního dítěte

datum: 16.08.2017 | autor: Katrin

Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli je možné adoptovat dítě, které právě nosí jedna konkrétní žena ( má porodit cca za 4 měsíce) a chce jej dát k adopci. Může sama určit, že chce dát dítě k výchově určitým rodičům? Pokud bychom se společně dohodli, je možné to dle zákona provést, s tím, že se vzdá veškerých práv na dítě? Děkuji.

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz i to, že zvažujete stát se osvojitelkou dítěte, jehož matka ho chce dát k adopci.

O osvojení u nás rozhodují soudy na základě (nového) občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Tyto zákony upravují pravidla a postupy osvojení a mimo jiné stanovují, že k osvojení je nezbytný souhlas rodičů.

Je několik možností, jak osvojení může proběhnout. Jednou z variant je, že rodiče si přejí, aby dítě osvjil konkrétní člověk nebo manželský pár. Rodič může v takovém případě navštívit orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě svého trvalého bydliště. OSPOD vystupuje u soudu v roli opatrovníka a hájí zájmy dítěte. Sociální pracovnici může rodič sdělit své přání dát dítě k osvojení a určit osobu, kterou si přeje, aby dítě osvojila. Zároveň je nutno podotknout, že toto vyjádření není nikterak právně závazné. Pokud byste navštívili OSPOD společně s rodiči, můžete za pomoci sociálních pracovníků koordinovat další postup.

Podle nového občanského zákoníku (§809 a dále) mohou dát rodiče souhlas s osvojením až po narození dítěte, otec ihned po narození, matka šest týdnů po narození. Souhlas dávají osobním prohlášením u soudu. Je jedno, zda dávají souhlas adresně s vyjádřením osoby, která má dítě osvojit nebo nikoli. Dále je třeba mít na paměti, že rodiče mohou do 3 měsíců souhlas odvolat. Teprve po uplynutí této lhůty může být dítě svěřeno na 6 měsíců do péče před osvojením a následně může dojít k samotnému osvojení. Do té doby může být dítě svěřeno do péče budoucích osvojitelů (případně může být využito jiné formy náhradní rodinné péče), aniž by došlo k samotnému osvojení, tedy převodu rodičovských práv na osvojitele.

Jinou formu, jak může dojít k osvojení, představuje zprostředkování osvojení. Zprostředkování probíhá vždy, pokud nebyla rodičem určena osoba, která má dítě osvojit, nejedná se o osvojení příbuzným nebo manželem rodiče dítěte. Zprostředkování mohou provádět pouze orgány sociálně právní ochrany. Zákon stanovuje, že nikdo nesmí ze zprostředkování osvojení získat nepřiměřený zisk.

Soud vždy posuzuje vzájemnou vhodnost dítěte a osvojitelů zejména se zřetelem na osobnost a zdravotní stav, sociální prostředí, schopnosti pečovat o dítě, etnické, náboženské a kulturní zázemí osvojitele a dítěte.

V případě dalších otázek nebo nejasností se můžete obrátit také na naší infolinku 233 356 701, mail info@nahradnirodina.cz

Přeji hodně štěstí, Vám, matce a děťátku.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Zvažování o PP

datum: 08.08.2017 | autor: Gabriela

Dobrý den, s manželem jsme se pokoušeli 10 let o dítě (vše v IVF,sama mít nemohu) a teď i po zdravotní stránce jsme řekli dost.Ale uvažujeme teď nově o pěstounské péči, dát nějakému dítěti šanci žít v normální rodině.Máme vlastní bydlení i finance by byli, ale kuráž do toho jít a informace jsou z internetu kladné i záporné, tak nevím.A jedna věc je,máme doma dva psy a těch bych se nemohla vzdát, je to problém kdybychom si zažádaly o PP. Děkuji moc za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

píšete, že jste si přáli mít biologické dítě, ale Váš zdravotní stav Vám toto přání neumožňuje naplnit. Zvažujete v současné době možnost pěstounské péče a máte obavy, zda by nebyli překážkou Vaši dva psi. Mluvíte o možnosti pěstounské péče, která má svá specifika, napadá mě i možnost osvojení dítěte. Posílám Vám odkaz, kde najdete základní informace o pěstounské péči i o osvojení (adopci) a procesu zprostředkování NRP.

http://www.nahradnirodina.cz/pruvodce_nahradni_rodinnou_peci

http://www.nahradnirodina.cz/zprostredkovani_nahradni_rodinne_pece

V procesu zprostředkování osvojení či pěstounské péče jsou žadatelé prověřováni. Součástí tohoto prověřování je psychologické posouzení žadatelů, jejich ekonomické stability, sociálních poměrů, zdravotního stavu aj. Vlastnictví pejsků a priori není překážkou, zároveň je důležité tuto skutečnost v žádosti uvést, vždy se hledá vhodná rodina pro konkrétní dítě.

Pokud byste měli zájem si ujasnit své možnosti a představy nebo se zúčastnit některého programu pro zájemce či žadatele o NRP, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poskytneme bližší informace.

Přejeme Vám pohodové léto.

Ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Ukončení PP

datum: 12.05.2017 | autor: Jarmila

Dobrý den, mám v pěstounské péči chlapce, který je již zletilý ale nezaopatřený, žije se mnou v jedné domácnosti a letos v červnu ukončí střední školu. Mám dotaz, bude mít o prázdninách ještě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte pokud nebude výdělečně činný. A má na pobírání těchto dávek vliv to jestli na něj dostávám (nedostávám) přídavek na dítě. Práci má přislíbenou, ale až od září. Děkuji

odpověď odborníka »

Zpřesnění k původní odpovědi ze dne 13.6.2017

Dítě zůstává nezapotřeným nejen do konce školního roku, ale ještě v období školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia. Výjimky z tohoto pravidla upravuje odst. 3. Jsou jimi například pokud dítě vykonávalo po celý měsíc výdělečnou činnost nebo mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Omlouváme se za mylně uvedenou informaci.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Vážená paní, pane,

děkujeme za Váš dotaz. Nezaopatřenost dítěte upravuje zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který v §13 říká, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání (která je podmínkou nezaopatřenosti u zletilých dětí) se považuje také doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána. Z tohoto pohledu tedy chlapec ztratí nárok na výplatu jak přídavku na dítě, tak i příspěvku na úhradu potřeb dítěte na konci června, pokud si nepodá přihlášku na další školu.

Doporučujeme další postup konzultovat přímo na úřadu práce, který jednak vyplácí dávky a jednak by se na něm chlapec po absolvování mohl registrovat jako nezaměstnaný. Stát by za něj dál platil zdravotní pojištění (sociální pojištění by platit nemusel, pokud by neměl zdanitelný příjem). Pokud pracovat nezačne, nebude dál studovat, ani se nepřihlásí na úřad práce, bude si chlapec muset začít platit zdravotní pojištění.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Přímá adopce

datum: 08.05.2017 | autor: admin

Dobry den, potrebovali bychom vedet jakou mame sanci u soudu v pripade prime adopce. Jsme manželský pár, který má zažádáno o klasickou adopci, avšak z důvodu onemocnění ženy bylo posudkovým lékařem krajskeho uradu doporučeno žádost o adopci přerušit a za 10 měsíců dodat novou lékařskou zprávu. V případě, že se onemocnění nebude horšit by nás nechali v klasické adopci pokračovat. Nyní naše známá je těhotná, ona ani otec ditete si miminko nechat nechteji. Chtěla by po narození dítě svěřit výhradně do naší péče přímou adopcí. Jsme v situaci, kdy nevíme zda by nevznikl problém u soudu nebo na OSPOD v řízení o osvojeni, právě kvůli tomu, že nejsme státem ověření žadatelé o adopci. A nebo, aby to nezamítli z důvodu onemocnění ženy. Meli bychom spolecne zajit na OSPOD a oznamit jim nas zamer jeste pred narozenim ditete? Budou po nas v porodnici neco vyzadovat, kdyz by matka ditete chtela, aby s nim v porodnici byla budouci matka a odvezli si dítě z porodnice jiz budouci rodice? Jak prosim pokracovat po porodu, kdy bychom meli kam zajit ohlasit situaci a zadat o osvojeni. Jak je to v tomto případě s narokem na materskou a jak to resit v zamestnani? Moc dekujeme za odpoved. Katka

odpověď odborníka »

Adopce

datum: 05.05.2017 | autor: admin

Dobrý den, S manželem spolu žijeme 3 roky z toho jsme manželé pár měsíců.Oba jsme už jednou manželstvím prošli. Každý máme z prvního manželství děti. Já 3 kluky 22 a dvojčata 18let. Nejstarší studuje na Jamu a dvojčata na konzervatoři 3 rokem.U mě bydlí jen nejstarší syn,dvojčata u otce. Manžel má děti 2. Dceři bude 18 a synovi je 11 let. Se všemi kluky máme oba hezký vztah,jen s dcerou bohužel ne.Odmítá se s otcem stýkat. Chtěli bychom spolu miminko,ale bohužel,já už miminko nemohu mit. O umělém oplodnění jsme uvažovali,ale letos jsem onemocněla RS.Nemoc zachycena včas,chodím bez problémů. Začali jsme s manželem uvažovat o adopci.Já. Jsem Romka 40let a manžel NeRom světlejší typ 37 let.Takže nam je jedno,jestli by bylo malé bílé nebo Romské,možná něco mezi :) Můj dotaz zní?...Jakou šanci máme při mém onemocnění na adopci? Nebo pěstounskou péči? Finančně je tu teď trochu horší,protože platíme. 5 dětem alimenty,ale exekuce nemáme,vše splácíme. Máme velký dům a chtěli bychom dát lásku a domov. Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

píšete, že máte již několik dětí, které jsou starší a se současným manželem byste rádi dali lásku a péči dalšímu dítěti, protože již nemůžete mít další biologické dítě. Ptáte se na možnost adopce či pěstounské péče zvláště vzhledem k Vašemu onemocnění. Zároveň píšete, že zvažujete adopci či pěstounskou péči.

Pěstounská péče má svoje specifika, vážou se k ní některé konkrétní povinnosti a práva. Základní informace o adopci a pěstounské péči naleznete na našich webových stránkách: http://www.nahradnirodina.cz/zakladni_rozdily_nrp, též je možné si přečíst publikace, které naleznete na: http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp

Před zařazením osob do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení (adopci) či pěstounské péče prochází žadatelé tzv. procesem prověřování a příprav. Rozhodnutí o zařazení či nezařazení vydává krajský úřad na základě poznatků z předchozího odborného posouzení. V případě nesouhlasu s tímto rozhodnutím mají žadatelé možnost podat odvolání.

Součástí tohoto prověřování je, mimo jiné, zhodnocení celkových poměrů v rodině, ekonomické situace rodiny (finanční stability), psychické a zdravotní způsobilosti stavu žadatele.

Posouzení zdravotního stavu je velmi individuální a spadá do kompetence posudkového lékaře. Občanský zákoník k tomu v §799 odst.(2) říká: „Zdravotní stav osvojitele nebo obou osvojitelů nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře.“ V zásadě je vždy posuzováno, zda zdravotní stav žadatele je stabilizovaný, a zda má dobrou prognózu s ohledem na potřeby a věk přijímaného dítěte. K žádosti doložíte vyjádření Vašeho odborného lékaře. Na stránkách MPSV je k tématu posuzování zdravotního stavu žadatelů k dispozici metodický pokyn, který můžete najít pod názvem Posuzování zdravotního stavu pro účely náhradní rodinné péče: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16138/postup_2013_47924-72.pdf

Váš dotaz je širší a odpověď nezahrnuje celou šíři všech aspektů, na které se ptáte, rádi s Vámi danou problematiku hlouběji rozebereme při telefonické či osobní konzultaci. Neváhejte se obrátit na naše tel. č. +420 233 356 701.

Ze SNRP Vás zdraví a krásné dny přeje Mgr. Tereza Landová

Osvojeni

datum: 27.04.2017 | autor: Irenatykalova

Dobry den, prosim o radu jak postupovat. Znam dlouhou dobu jednu znamou, ktera ma chlapecka ktereho vzali do ustavu po porodu a nyni jsou mu dva roky. Znama chce abych si ho z ustavu vzala ja, aby chlapecek zil v milujici rodine. Ona sama je narkomanka. Ja vychovala svoji dceru v poradku a nyni je jiz dospela, ma svou rodinu. Ja s pritelem nemuzeme mit sve deti ( je mi 46 let a pritel je neplodny )tak bychom strasne radi tohoto chlapecka vychovali a dali mu domov a rodinu a lasku. Znama by dala i pisemny souhlas abych ho mohla osvojit. Jinak ja nepracuji staram se o maminku beru prispevek na peci. Takze bych i o chlapecka mela cas pecovat. Prosim timto o radu co delat ( napr. Napsat zadost k soudu ?) S urady by to bylo na dlouho. Dekuji za odpoved. Tykalova

odpověď odborníka »

Vážená paní Tykalová,

vážíme si Vašeho zájmu o děťátko, které nemůže vyrůstat u své mámy. O osvojení (případně svěření do pěstounské péče nebo poručnictví) u nás rozhoduje soud. Vždy na návrh osoby, která chce dítě osvojit (přijmout do pěstounské péče). Takto to upravuje Nový občanský zákoník (§769 zákona č. 89/2012 Sb.) Souhlas rodičů je také třeba. Rodiče dávají souhlas osobním prohlášením.

Důležité je, abyste věděla, jak je to s otcem dítěte. Pokud je uvedený v rodném listě, pak je třeba, aby dal souhlas s osvojením také on. V případě, že uvedený v rodném listě není a podá-li muž, který by tvrdil, že je otcem osvojovaného dítěte, návrh na určení otcovství, pak nelze o osvojení rozhodnout, dokud nebude o určení otcovství rozhodnuto.

Podstatné také je, že soud prošetřuje vhodnost osvojení. Soud musí provést šetření před předáním dítěte do osvojení, kterým prověřuje vhodnost toho, aby bylo dítě svěřeno do péče konkrétním budoucím osvojitelům. Běžně osvojitelé procházejí procesem příprav a posuzování, psychologickými posudky, šetřeními sociálních pracovníků. V zákoně je uvedeno, že soud musí prověřit (podle §827 zákona č. 89/2012 Sb.):

a) osobnost a zdravotní stav osvojitele i jeho sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, jakož i schopnost osvojitele pečovat o dítě a pohnutky osvojitele k osvojení,

b) osobnost a zdravotní stav dítěte, sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, jakož i jeho statusová práva,

c) etnické, náboženské a kulturní prostředí dítěte a osvojitele,

Je důležité, že v případě osvojení zcela zanikají rodičovská práva rodičů a přecházejí na osvojitele. Toto je třeba, aby si maminka uvědomila. Jinou možností, jak byste mohli o dítě pečovat, je pěstounská péče. Zde jsou práva rodičů zachována a pěstouni mají nárok na podporu od státu, zároveň větší rozsah podpůrných služeb, ale také povinností. Více informací naleznete například v brožurách Střediska náhradní rodinné péče ( viz http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp)

Doporučujeme Vám postupovat v součinnosti s orgánem sociálně právní ochrany dětí na městské části nebo úřadu obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště dítěte a tam se domluvit na dalším postupu. Vhodné by bylo, pokud byste sociální odbor navštívila společně a maminkou dítěte.

Pokud byste měla další otázky doporučujeme se obrátit na naší infolinku: 233 355 309.

S pozdravem,

Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Otec samoživitel

datum: 03.04.2017 | autor: Castiel

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli pro mne existuje reálná šance na adopci jako otce samoživitele. Je mi 28 let, mám stále flexibilní zaměstnání s nadprůměrný platovým ohodnocením. Vlastním dvě nemovitosti a automobil a nemám žádné finanční závazky. Bohužel před rokem mi zemřela přítelkyně a od té doby se mi nedaří navázat nový vztah, ale cítím se již ve věku na vychovávají dítěte. Proto bych rád věděl jaké má otec samoživitel šanci na adopci. Děkuji Vám za odpověď S pozdravem

odpověď odborníka »

Dobrý den, úvodem mi dovolte vyjádřit lítost nad ztrátou Vaší partnerky. Ztráta milované partnerky, se kterou jste plánoval svoji budoucnost, je jednou z nejtěžších životních zkušeností. Ačkoliv rok může vypadat jako dlouhá doba, je to doba, která je považována za nutnou pro vyrovnání se s bolestí z odchodu blízkého člověka. Až když si člověk odžije toto období truchlení (jehož délka je velmi individuální), bývá teprve obvykle připraven otevřít se novému vztahu a přijmout do svého života někoho dalšího.

Nyní přímo k Vaší otázce. Občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 800 říká:

„ (1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.

Jinými slovy, osvojiteli se mohou stát též osoby, které nežijí v žádném partnerském svazku či žijí v partnerském svazku bez uzavření manželství. Nicméně v rámci procesu osvojení se nehledá vhodné dítě pro konkrétního rodiče, ale vždy se hledají ti nejvhodnější rodiče pro konkrétní dítě. Musí být postupováno v nejlepším zájmu dítěte.

Samozřejmě jsou velmi důležité Vaše představy o dítěti např. věk dítěte, které byste chtěl přijmout.

Pokud byste potřeboval více informací o celém procesu osvojení, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Tel. č.: +420 233 356 701
E-mail: info@nahradnirodina.cz

Hezké dny Vám, ze SNRP, přeje Mgr. Tereza Landová

Konec pěstounské péče

datum: 27.03.2017 | autor: elizabeth

Dobrý den, mám dotaz ohledně ukončení pěstounské péče. Pokud bylo dítě (5-10 let) svěřeno do pěstounské péče z důvodu nemožnosti rodičů se o dítě žádně postarat, tak tato pěstounská péče trvá do 18 let věku dítěte anebo do doby, do kdy dítě nedostuduje a nebude samostatně schopné se o sebe starat (max. 26 let). Vím že při žádné úřední změně dostávají pěsouni dále příspěvky na dítě dokud nedostuduje (obdobný vztah jako vyživovací povinnost) ale jak je to se samotnou pěstounskou péčí?

odpověď odborníka »

Dobrý den,

rozumím-li správně Vašemu dotazu, zajímáte se o dávky pěstounské péče – odměnu pěstouna po 18 roce věku dítěte.

Odměna pěstouna je dávkou pěstounské péče určenou (mimo jiné) osobám pečujícím.

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tj. splňuje kritérium nezaopatřenosti. Osoba pečující je (mimo jiné) bývalý pěstoun nebo poručník, s nímž dítě žije nadále v domácnosti.

O dávku pěstounské péče je třeba zažádat podáním písemné žádosti příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky dle místa trvalého pobytu osoby pečující. K řádně vyplněnému formuláři žádosti je třeba doložit: průkaz totožnosti všech osob, které jsou v žádosti uvedeny, pro všechny děti uvedené v žádosti, které jsou již zletilé, jejich nezaopatřenost: "Potvrzení o studiu" nebo "Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím" nebo "Potvrzení o zdravotním stavu" nebo "Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz".

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě (dle zákona), které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Podmínka trvalého žití a společné úhrady nákladů na potřeby zletilého nezaopatřeného dítěte je splněna i v případě, kdy dítě žije s bývalým pěstounem, ale dočasně se zdržuje i jinde (např. během týdne bydlí kvůli studiu v internátu, vysokoškolské koleji či v pronajatém bytě).

Krásné jarní dny Vám přeje a ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Změna pěstouna

datum: 21.03.2017 | autor: Andyna

Dobrý večer, chci se optat lze změnit pěstoun? Například moji blízcí přátelé dostaly do pěstounské péče malého Tomíka šlo by udělat abych se stala pěstounkou já? S Tomáškem jsem 24h pokud ovšem nejsem v práci ve styku. Takže v rámci možností jsem jeho osoba blízká. Děkuji za odpověď Andrea

odpověď odborníka »

Vážená Andreo,

z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda blízcí přátelé stále o chlapce pečují nebo se již o něj staráte pouze vy. Každopádně o svěření dítěte do péče u nás rozhoduje soud a to vždy na něčí návrh. Pokud byste se rozhodla takový návrh k soudu podat, doporučujeme navštívít nejprve oddělení sociálně právní ochrany dětí v místě, kde bydlíte (tato oddělení jsou vždy v obci s rozšířenou působností). Vysvětlete jí vaší situaci a požádejte o pomoc se sepsáním návrhu. Soud vždy rozhoduje s ohledem na nejlepší zájem dítěte a ten také bude posuzovat. U soudu bude chlapce zastupovat soicální pracovnice, proto vřele doporučujeme, abyste od začátku konzultovala svůj postup s ní.

Pokud byste se chtěla dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Využít můžete také telefonickou linku 233 355 309.

S pozdravem za tým Střediska náhradní rodinné péče,

Bc. Jan Vrzáček

Stránky