Projekty

Aktuální

Centrum podpory NRP II

Centrum podpory náhradní rodinné péče II (CP NRP) navazuje na pilotní projekt CP NRP, který byl realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o.p.s., a díky finanční podpoře Nadace Sirius v letech 2011–2015, a dále ho rozvíjí. Vychází při tom z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů dobré praxe v oblasti NRP v České republice a ve vybraných zahraničních zemích.

Cíle projektu:

 • Navrhnout model podpory osvojitelských rodin.
 • Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti.
 • Rozvoj komunikace a spolupráce mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP.
 • Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP.

Projekt CP NRP II je realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2018.

Podrobné informace k projektu, plánované aktivity a výstupy projektu naleznete zde.

Adopce.com:

 • Dárce: Nadace Terezy Maxové dětem
 • Probíhá kontinuálně

Informačně vzdělávací projekt Adopce.com je realizován obecně prospěšnou organizací Spolu dětem ve spolupráci se Střediskem NRP jakožto odborným garantem a realizátorem. Od počátku svého vzniku jsou finančními partnery projektu společnost Nestlé Česko s.r.o. a Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt Adopce.com vznikl v roce 2001 na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové a Nestlé Česko s.r.o. a od roku 2010 je projekt součástí portfolia Nadace Terezy Maxové dětem. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu NRP. Projekt je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Informace o NRP mohou zájemci získat prostřednictvím webových stránek, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ a prostřednictvím informační telefonní linky.

Adopční centrum:

 • Dárce: Magistrát hl. m. Prahy
 • Probíhá kontinuálně

Projekt Adopční centrum reagoval na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013. V rámci projektu byla poskytována psychosociální podpora (poskytování odborného zázemí), sociálně-psychologické, výchovné a právní poradenství, terapie, probíhalo setkávání rodin s dětmi v osvojení, individuální poradenství, realizovaly se semináře, besedy a vzdělávání pro osvojitelské rodiny a dále osvěta, propagace a zprostředkování věrohodných a ucelených a odborných informací o problematice NRP.

Adopční centrum: (v roce 2016 P3 - podpora, poradenství a přímá práce s náhradními a adoptivními rodinami)

 • Dárce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Probíhá kontinuálně

V roce 2014 tento pilotní projekt navázal na dvacetileté zkušenosti Střediska NRP v oblasti péče o ohrožené děti. Projekt vychází z našich i zahraničních zdrojů, poznatků a dobré praxe z oblasti péče o děti a rodinné politiky a reaguje na novelu zákona OSPOD a nový občanský zákoník z roku 2014. Projekt se zaměřuje především na pomoc náhradním rodičům s vytvářením silné vazby k přijatému dítěti, podporuje správné fungování rodiny, posiluje rodičovské kompetence a tím eliminuje případné problémy a psychopatologické jevy vedoucí ke krizím v nových rodinách. Založení a provozování Adopčního centra vytváří dlouhodobý, intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny.

Zrealizované

Centrum podpory NRP I:

 • Dárce: Nadace Sirius
 • Období realizace: 10/2011 – 8/2015

Projekt Centrum podpory NRP byl realizován od října 2011 díky finanční podpoře Nadace Sirius, ve spolupráci s Centrem podpory, o. p. s. Smyslem projektu byla podpora zkvalitnění metod práce v oblasti náhradní rodinné péče v ČR, získání a udržení vysoké informovanosti v této oblasti, spojené se šířením příkladů dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu. Byl zrealizován výzkum praxe NRP v ČR a ve vybraných zemích v zahraničí. Probíhal monitoring státních a nestátních subjektů zabývajících se náhradní rodinnou péčí, byl vytvořen přehled stávajících metodik, jejich hodnocení a doporučení pro další šíření, uskutečnily se semináře, konference a kulaté stoly, díky nimž docházelo k prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací v oblasti NRP. Dále probíhalo průběžné vzdělávání s ohledem na danou problematiku a běžná činnost organizace.

Na základě rozsáhlého výzkumu v ČR byla zpracována monografie „Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí“ (261 stran, ISBN 978-80-87455-25-8). Byla distribuována do knihoven ČR a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti (172 distribuovaných CD).

Na základě rozsáhlého výzkumu vybraných zahraničních zemí byla zpracována zpráva prezentující výsledky za jednotlivé země včetně srovnání, která je součástí monografie „Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku“ (264 stran, ISBN 978-80-87455-15-9). Závěry této části výzkumu byly prezentovány na konferenci 5. 12. 2013.

Další publikace, které Středisko NRP vydalo v rámci projektu CP NRP I naleznete zde.

PONTON klub:

 • Dárce: Nadace rozvoje občanské společnosti (FNNO)
 • Období realizace: 8/2014 – 4/2016

Projekt Ponton klub je realizován od srpna 2014 za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace. V rámci projektu mají děti a dospívající z náhradních rodin z Prahy a přilehlého okolí možnost účastnit se pravidelných celodenních a odpoledních podpůrných klubů, ve kterých vzájemně sdílejí své životní zkušenosti, úspěchy i obavy. Společně si osvojují řadu sociálních a praktických dovedností, které jim následně ulehčují komunikaci zejména ve škole a v prostředí svých vrstevníků. Program setkání je připravován s ohledem na potřeby dětí, které na kluby docházejí. Často se věnuje problematice odlišnosti v rámci školní či volnočasové skupiny, hledá vhodné formy komunikace a prezentace vlastního názoru, učí děti pracovat s emocemi aj. Veškeré aktivity probíhají formou her a jsou doplněny řadou tvůrčích a poznávacích činností, které si děti v Pontonu mohou vyzkoušet.