Publikace

Publikace Střediska NRP

Pěstouni, osvojitelé a jejich přijaté děti

PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V POLSKU

Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015

Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice

Transformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 1989 - Správa z kvalitatívneho výskumu s kontextovou analýzou

Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou

Odkaz na metodiku naleznete zde.

Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji

Právní úprava osvojení a náhradní rodinné péče zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku

Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku

Model osvojování

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním

Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku

Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice

Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku

Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte

Osvojování dětí v České republice

Právní analýza osvojení v Dánsku

Právní analýza osvojení v ČR

Právní analýza osvojení v Anglii

Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku

Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR

Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Anglii

Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku

Adoption, English version

Last text revision 2016.

Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí

Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Základní informace o osvojení /adopci/

Více informace o osvojení nalezte na následujícím odkazu: https://www.nahradnirodina.cz/adopce-nebo-li-osvojeni

Základní informace o náhradní rodinné péči

Přípravy pro budoucí náhradní rodiče

O negenetickém rodičovství trochu jinak

Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR

Metodika práce s dobrovolníky

Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu?

Adopce.com - Průvodce náhradní rodinnou péčí

Aktualizované vydání z roku 2014.

Dítě jiného etnika

Dítě v NRP potřebuje i Vaši pomoc

Dítě v NRP očima pediatra

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Tento text je určen zájemcům o tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči a péči poručníka. Jeho cílem je pomoci zájemcům se lépe orientovat v celé problematice. V publikaci jsou již zaznamenané změny dle nového občanského zákoníka platného od 1.1.2014.
Více informace o pěstounské péči nalezte na následujícím odkazu: https://www.nahradnirodina.cz/pestounska-pece

Knihy k zapůjčení

Knihy k zapůjčení

Klientům Střediska NRP nově nabízíme možnost zapůjčení knih s tématikou náhradní rodinné péče a výchovy dětí obecně.

Jak si knihu zapůjčit?
Pošlete nám e-mail na info@nahradnirodina.cz s dotazem, o kterou knihu máte zájem. Obratem Vám odpovíme, zda je kniha volná a kdy si ji budete moci u nás vyzvednout. /Středisko NRP, Jelení 91, Praha 1/.

Knihu je možné zapůjčit klientům Střediska NRP na 3 měsíce oproti vratné záloze 200,-Kč.

Nejste naším klientem? Neváhejte se nám ozvat, situaci se s Vámi pokusíme vyřešit individuálně.

Knihy pro děti
Logopedie
Náhradní rodinná péče
Ostatní
Pedagogika
Pediatrie
Psychologie
Romové
Sborníky
Sociální práce
Volný čas
Zdravotně znevýhodnění a sociální poruchy

Náhradní rodina

CAIRN Kate: BEZPEČNÁ VAZBA MEZI NÁHRADNÍMI RODIČI A DÍTĚTEM. Portál, 2013

Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů. Nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neumí si uvědomit smysluplnost své existence. Nedostatek lásky v raném dětství je nepochybně traumatem. Kniha Kate Cairns vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost, a nabízí strategie, které mohou rodičům a vychovatelům dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, pomoci překonat toto počáteční trauma. Láska a smysl, to jsou témata knihy i životní témata každého z nás. Kniha je určena náhradním rodičům a také sociálním pracovníkům a terapeutům, kteří pracují s pěstouny a adoptivními rodiči.

ALMANACH (2016) Užitečný rádce pro náhradní rodiče a okolí. Natama, 2016

V Almanachu najdete důležité a zajímavé informace a témata: Kdo je kdo v náhradní rodinné péči o děti. V čem je to stejné a v čem jiné: adoptivní rodiče, příbuzní, partner rodiče, pěstoun na dlouhou dobu, přechodný pěstoun. Budování bezpečí a vztahu s náhradním rodičem. Co dělat, když: kontakt s biologickou rodinou, puberta, problémové chování, spolupráce s psychology, terapeuty a psychiatry a další...

Konečná Hana: Rodičem kdykoliv a jakkoliv? - Průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí. Mladá fronta, 2017

Hlavními tématy knihy je právo na rodičovství, věkové limity pro přístup k asistované reprodukci, náhradní mateřství, fertility preservation, social freezing, transplantace dělohy, open identity vs. anonymita dárcovství, rodičovství osamělých osob, rodičovství homosexuálních párů.
Kniha je určena pro praktické lékaře, gynekology, porodní asistentky, odborníky na reprodukční medicínu, etiky, odborníky z oblasti náhradní rodinné péče, psychology, právníky a osoby plánující rodičovství.
Autorka knihy, doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., je psycholožka, zaměřuje se hlavně na psychosociální a etické otázky řešení nedobrovolné bezdětnosti a na otázky kvality v medicíně. Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde učí budoucí zdravotníky a sociální pracovníky. Dlouhodobě spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016 - Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová, Věra Novotná. Anag, 2016

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské péče či ústavní výchovy. Na změny v oblasti hmotného práva soukromého, které upravuje občanský zákoník, reaguje zcela nový procesní předpis, a to zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a novela občanského soudního řádu.

Svoboda Karel: Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014

Kniha je první monografií, která se po 1. 1. 2014 věnuje základním tématům rodinného práva. Neomezuje se jen na výklad hmotného práva, nabízí řešení řady sporných otázek práva procesního, jako je např. formulace požadavku na tvorbu úspor ve prospěch dítěte. Mimo jiné vysvětluje, za jakých okolností se i v řízeních o výživném mezi rodiči a dětmi, případně v řízení o určení a popření otcovství od 1. ledna 2014 projeví břemeno tvrdit a prokazovat, přestože se nejedná o řízení sporného charakteru. Skutečnost, že kniha neopomíjí nové procesní právo, je její významnou předností.

Kučera Miloš, Šmajdová: Profesionální rodičovství. Karolinum, 2015

Monografie se věnuje "profesionálnímu rodičovství", reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku.
Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří "profesionálních rodin". Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s "matkou", posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi "profesionálkou" a "matkou navždy".

Kubíčková Hana: Dítě - rodina - instituce aneb jak neztratit budoucnost. Ostravská univerzita, 2011

Publikace charakterizuje existující formy náhradní institucionální a rodinné péče v České republice. Především však poukazuje na podpůrné a rizikové faktory ve vztahu k budoucností dětí, které jsou v těchto institucích a náhradních rodinách umístěné.

Šanderová, Petra: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce. SLON, 2011

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení) a o tomto tématu pojednává primárně z hlediska tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů. Autorka chce objasnit roli lidského těla a k němu navázaných významů v procesu osvojení. Soustředila se zejména na adopci dětí odlišného vzhledu, než jaký mají členové rodiny, která dítě přijímá. Snaží se objasnit sociálně sdílené stereotypy, které jsou asociovány se specifickým tělesným vzezřením.

Křístek Adam, Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu. Wolters Kluver, 2016

Publikace popisuje obsah adopčního poměru z hlediska jeho jednotlivých následků, přičemž platnou právní úpravu z roku 2012 kriticky poměřuje především s úpravou „klasickou“, tedy úpravou platnou v českých zemích až do zásadních politických a společenských změn počátku 50. let 20. století. Podrobně se věnuje otázce souhlasu jednotlivých zúčastněných osob s osvojením, a to i ve světle aktuální judikatury.

Průvodce náhradní rodinnou péčí

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku od ledna 2014 jsme připravili aktualizaci brožurky „Průvodce náhradní rodinnou péčí“.

FRANTÍKOVÁ, Jana: Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008

ŽIVOT V PŘÍBĚHU – Kniha vytvořená dětmi z NRP. Amalthea, 2016

Největším problémem nás dětí v náhradní rodině je porozumět
tomu, co bylo důvodem odmítnutí naší biologickou rodinou.

ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Až se narodíš, budeš doma. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit & V zájmu dítěte, o. s., 2009

Kniha přináší působivé a čtivé příběhy těhotných žen, které zvažují, zda se svého dítěte po porodu vzdát, a dětí, které se takovým ženám narodily.

ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Dlhá cesta domov. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003

Tato kniha je o těch, kteří se snaží pomáhat dětem. Není důležité, kdo pomáhá víc a kdo méně, ani to, kde pracujeme a jaké funkce zastáváme – důležité je, abychom udělali vše pro děti, které ztrácejí svůj domov.

ZEZULOVÁ, Dagmar: Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012

Kniha se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči. Rodičům, kteří se chystají na přijetí dítěte, nabízí rady, jak se na to dobře připravit, zabývá se vztahy přijatého dítěte s ostatními členy rodiny.

ZEZULOVÁ, Dagmar: Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012

Autorka, lékařka a pěstounka, známá na internetových diskuzích pod jménem MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování životů svých přijatých i biologických dětí.

ŠKOVIERA, Albín: Dilemata náhradní výchovy: [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a dětských domovech]. Praha: Portál, 2007

Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět.

SOUKUPOVÁ, Hana: Prožívat několik životů: Deset let v osudech pěstounských rodin. Drahotěšice: Společnost Otevřená rodina. 2008

Autentická svědectví z pěstounských rodin, zachycená v této knize v časovém rozmezí deseti let, jsou pokusem o nezkreslený pohled na pěstounskou péči, její potřebnost a smysl, ale i na úskalí, která s sebou přináší.

SOBOTKOVÁ, Irena: Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003

Monografie má podobu výzkumné zprávy. Empirický výzkum byl realizován u 50 pěstounských rodin a byl spojen s poradenskými službami pro rodiny. Cílem bylo zmapovat rodinné procesy a poskytnout doporučení pro zlepšení odborných služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

SCHOOLEROVÁ, Jayne E.: Adopce, vztah založený na slibu: užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Praha: Návrat domů, 2002

Kniha je určena adoptivním a pěstounským rodinám, které se vyrovnávají s nevšedními situacemi, jež se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i biologických dětí.

PURVIS, Karyn B., CROSS, David R., SUNSHINE, Wendy L.: Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013

Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají.

MATĚJČEK, Zdeněk et al.: Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999

Pracovníci v oboru náhradní rodinné péče se zamýšlejí nad nejrůznějšími otázkami spojenými s adopcí dítěte, zkoumají problém i z hlediska historického, popisují vývoj pěstounské péče a její organizaci i psychologické otázky péče o adoptované dítě v náhradní rodině.

KONEČNÁ, Hana: Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Galén, 2009

Kniha poskytuje vyčerpávající a hlavně velmi osobní pohled na mentální, emocionální a somatické problémy spojené s nenaplňujícím se rodičovstvím.

KOLUCHOVÁ, Jarmila; MATĚJČEK, Zdeněk: Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002

Publikace o problematice náhradní rodinné péče.

JANÁKOVÁ, Ludmila: V nebi bych se sama bála: příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině. Praha: Triton, 2012

O prvních dvou dětech, které přišly do její rodiny, napsala Ludmila Janáková knihu Dary se přece nevracejí. Volné pokračování této knihy je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti ...

JANÁKOVÁ, Ludmila: Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007

Rodiny vznikají různým způsobem - tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí dvou starších děvčat.

MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004

Ema má mámu, máma má Emu, čtou prvňáčci v slabikáři, ne každému se to celkem daří. Všichni se smějí, když Ema čte. Ema hledá mámu.

GABRIEL, Zbyněk; NOVÁK, Tomáš: Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008

Problematika náhradní rodinné péče je tématem hojně diskutovaným a mediálně vděčným. Příběhů o tom, jak nebohý sirotek ke štěstí přišel, nebo naopak, jak nic netušící rodiče adoptovali bezcitné monstrum, najdeme ve filmové i televizní produkci víc než dost. Kde ovšem leží pravda? Jak vlastně probíhá osvojení či přijetí dítěte do pěstounské péče? Jaké požadavky musí budoucí rodiče splnit, podle jakého principu jsou vybírány děti? Jak připravit dítě na vstup do rodiny? Čeho je třeba se vyvarovat, na co si dát pozor, co neopomenout? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá publikace Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči.

ARCHEROVÁ, Caroline: Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001

Výchova dětí v náhradní rodině má řadu specifik a přináší řadu problémů, které vyplývají z možné deprivace dítěte spojené s pobytem v kojeneckém ústavu nebo dětském domově. Dítě mohlo být před příchodem do náhradní rodiny vystaveno řadě traumat a frustrací, jejichž následky je třeba citlivě překonávat. I když u nás máme řadu publikací o tomto tématu, praktická příručka s radami rodičům pro výchovu adoptovaného dítěte nebo dítěte v pěstounské péci dosud chyběla. Knihu uvítají především adoptivní rodiče a pěstouni, ale i odborníci, kteří jsou jim nablízku se svou pomocí.

Pro děti

DUBUC Marianne: JÁ NEJSEM TVOJE MAMINKA. Labyrint, 2017

Jednoho rána veverčák Otto nalezne před svým domem podivnou zelenou kouli. V ní se skrývá malé chlupaté stvoření. Otto mu poskytne přístřeší. Ale je rozhodnutý, že druhý den se vydá hledat jeho maminku… Citlivě podaný minimalistický příběh pro velké i malé od autorky knihy Ptáček a lev o tom, co skutečně znamená být rodičem.

WENINGEROVÁ Brigitte: DÍTĚ JE DÍTĚ. Thovt, 2014

Poté, co se po tatínkovi Žabákovi a mamince Žabákové slehla zem, dvě jejich malé žabičky zůstaly opuštěné. Paní Kosová, pan Krtek a pan Ježek by jim rádi pomohli, ale žádný z nich neví jak. Pak se ale objeví maminka Myšková a rozhodne se o žabičky postarat se slovy: „Dítě je dítě. A všechny děti potřebují střechu nad hlavou, místo na hraní, dobré jídlo a někoho, kdo je má rád!“ Všichni společně se malé žabičky postarají.

ČAPKOVÁ Blanka: JAK JSEM DOSTAL SÉGRU. Kosmas, 2006

Kuba je chytrý, veselý kluk, chodí do druhé třídy a občas zazlobí. Když jednou přijde ze školy s tím, že ho rozčilená paní učitelka nazvala rozmazleným jedináčkem, rodiče mu prozradí, že už nebude dlouho sám. Bude mít sestřičku ale ne miminko! Alence jsou čtyři rokya rodiče si ji přivezou z dětského domova. To jsou věci! A Kuba najednou neví, jestli se má těšit. Teď se určitě všichni budou točit jen kolem malé ségry!

LOUBAT Františka: NEBUĎ JAKO GADŽO. Ašta šmé, 2016

Michal vyrostl v dětském domově a stejně jako Honza si na to, co bylo před ústavní péčí, nepamatuje. Je umístěn v poměrně malém dětském domově, přilne k jedné z vychovatelek a podle svých vzpomínek v něm nestrádá. Ve škole je úspěšný a později bude úspěšný i profesně. Přesto se kloní k závěru, že v jeho případě systém pochybil a v dětském domově být neměl. Tím otevírá společensky aktuální otázku, jakou platnost dáme zásadní kritice systému ze strany dítěte, jenž z něj ale vyšlo – podle kritérií vlastních tomuto systému – jako jedno z nejúspěšnějších.

MAYROCK, Aija: Jak přežít šikanování. Portál, 2016

Šikana. Téma, které se týká každé školy a dokonce i každé školní třídy. Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. Nechápou, proč se staly obětí šikanování, nerozumí tomu, co se děje.

HAVLÍČKOVÁ Jana, EICHLEROVÁ Ilona: Kouká Mína do komína. Portál, 2013

Soubor říkanek pro děti od 4 let je určen k procvičování výslovnosti všech hlásek českého jazyka.

TUČKOVÁ Jitka: Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z. Portál

Kniha je čtvrtou publikací z cyklu logopedických textů určených převážně dětem, které mají v řeči větší obtíže než pouze výslovnostní. Obsahuje ilustrované básničky, které slouží k upevnění ostrých sykavek C, S, Z v různých pozicích ve slově.

DOLTO Catherine, FAURE-POIRÉE Colline: Stydlivost – a co s ní? Portál

Některé děti se stydí více než jiné. V předškolním období ale není ostych nic neobvyklého, ať už ve vztahu k cizím lidem nebo dokonce i k některým členům rodiny. Knížka určená ke společnému čtení dětí s rodiči, případně s učitelkami v MŠ, otevírá cestu k tomu, aby si děti uměly stydlivost pojmenovat a naučily se ji překonat. Pro rodiče je cennou pomůckou k navázání hovoru s dětmi o jejich i vlastních emocích, jejich výhodách a úskalích.

DOLTO Catherine, FAURE-POIRÉE Colline: Žárlivost – a co s ní? Portál, 2013

Není ostuda žárlit, žárlivost občas potká každého. Ať už žárlíme na mladšího sourozence, na rodiče nebo závidíme kamarádovi hračku. Je ale dobré těmto pocitům porozumět a umět s nimi naložit. Knížka určená ke společnému čtení dětí s rodiči, případně s učitelkami v MŠ, otevírá cestu k tomu, aby si děti uměly žárlivost pojmenovat a naučily se ji zvládat. Pro rodiče je cennou pomůckou k navázání hovoru s dětmi o jejich i vlastních emocích, jejich výhodách a úskalích.

VERDICK Elizabeth, LISOVSKIS Marjorie: Jak přežít, když mě všechno štve? Portál, 2014

Každý se někdy naštve. Někteří lidé zvládají svůj vztek lépe než jiní. A někteří vypadají, jako by vůbec nebyli schopni svou zuřivost zvládat. Když má dítě vztek, jeho mozek a tělo reagují takhle: V hlavě se mu honí strašné věci, Chce křičet, ječet nebo řvát, Vycení zuby, Stáhne se mu žaludek, Má chuť kopat nebo dupat. Proč potřebuje tuto knihu? Knížka dítěti ukáže, jak zvládat náročné situace a jak si poradit s tím, že se mu něco nelíbí a má na něco vztek.

KAUFMAN Gershen, RAPHAEL Lev, ESPELAND Pamela: Jak přežít, když si nevěřím. Portál, 2014

Tato kniha je určena všem dětem, kterým se někdy spolužáci posmívali nebo se
K nim nechovali fér, a také dětem, které někdy mají pocit, že se jim nemůže nic
povést. Skutečné příklady ze života jim ukážou, jak se mohou zastat samy sebe
a postavit se těm, kdo je šikanují nebo se jim vysmívají, či svým starším sourozencům, kteří je někdy považují za mrňata.

NILSSON Frida: Gorila a já. Portál, 2015

Hlavní hrdinkou knihy je osmiletá Jonna, která žije v dětském domově.
Ředitelka ji nemá ráda a ochotně ji předá k adopci děsivé Gorile, která do domova jednoho dne přijede v otlučeném Volvu. Gorila žije na skládce a živí se prodejem šrotu. Jonna se nejprve Gorily bojí, myslí si, že ji chce sníst, ale postupně se s ní spřátelí.

NYSTROM, Carolyn: Pošlete ma preč? - Detský sprievodca: adopcia. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Porta Libri, 2004

Ondra je adoptovaný. Jsou mu jen tři roky, když začne bydlet v novém domě s novou mámou a tátou a novými sestrami. Teď je mu deset. Možná se nepodobá nikomu z rodiny, ale je její součástí. Být adoptovaný znamená někam patřit. Ondrovi se ne vždy líbí, že je součástí této rodiny – zejména, když má povinnosti nebo když se na něho táta zlobí. V takových chvílich ho napadá tisíc otázek: Kde je moje skutečná máma teď? Proč se mě vzdala? Chybím jí vůbec? Dokázal bych jí najít? Chtěla by mě vidět? Přestanou mě adoptivní rodiče mít rádi?

MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Dve-tri prasiatka. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Asociácia náhradných rodín, 2006

Terapeutická pohádka. Všechy prasátka jsou si rovné, i když některé jsou trochu jiné.

Seznam metodik a odborných textů

Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Seznam evidovaných metodik naleznete na této adrese.

Vzdělávání a výchova

THORBRIETZ, Petra: Soustřeď se! Jak mohou rodiče podporovat své děti. Portál, 2016

Tento rádce názorně ukazuje, co se odehrává v dětské hlavě, jak lze rozpoznat nedostatky v soustředění a jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se dokázaly lépe koncentrovat – ať už vytvořením správného prostředí, dostatečnou tělesnou aktivitou nebo praktickými cvičeními.

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007

Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující.

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během školní docházky, v pubertě a dále významné psychické změny v období adolescence.

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000

Soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i specifické problémy vyskytující se v dané fázi vývoje a jejich praktické důsledky pro pochopení chování člověka a pro přístup k němu.

VÁGNEROVÁ, Marie et al.: Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009

Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek postižených dětí.

ŠULOVÁ, Lenka: Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010

Kniha Lenky Šulové se věnuje ranému vývoji dítěte, s důrazem na raný kontakt a základní vztahy s rodiči. Autorka se postupně věnuje vývoji dítěte od prenatálního období do předškolního období, vývoji dětské řeči a dětské motoriky, sociálnímu vývoji dítěte v rodině, významu rodiny pro zařazení dítěte do lidské společnosti a dysfunkcím rané interakce.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; MERTIN, Václav: Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000

Každá kapitola této knihy je věnována jednomu problémovému typu chování - dítě uzavřené, vzdorovité, neklidné, neohrabané, úzkostné, nepřizpůsobivé, plaché nebo to, které chodí za školu a lže. Chování je popsáno, jádro kapitol však tvoří soubor her, jež podporují návyky, znalosti a dovednosti, které dítěti pomohou překonávat jeho potíže.

MATĚJČEK, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007

O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich využití.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007

Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí. Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008

Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů,vychovatelů a psychologů.

KOPŘIVA, Pavel et al.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace.

KOLUCHOVÁ, Jarmila: Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha, SPN, 1987

Publikace, která se zabývá diagnostikou a reparabilitou psychické deprivace u dětí.

KLIMEŠ, Jeroným: Budování identity dítěte. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008

Problémy s identitou řeší dnes téměř celá společnost. Rodiče v NRP je jen pociťují palčivěji a urgentněji, protože jejich svěřené děti to mají dvojnásob složité. Naštěstí se nejedná o neřešitelné problémy. Jako většina obtíží i tyto mají své řešení.

KLECKA, Malgorzata; JANAS-KOZIK, Malgorzata: Dieťa s FASD: Diferenciálna diagnostika a základy terapie. Bratislava: Návrat, o. z., 2012

Průvodce podrobnou diagnózou dítěte s postihnutím mozku a nervového systému, které se projevuje jinak než jsme byli doposud zvyklí. Najdeme zde nejen základní klasifikaci FASD, porovnání společných a odlišných projevů dětí s ADHD a FASD, ale i přehled terapeutických a rehabilitačních možností, které pro tyto děti fungují ve světě a rady pro náhradní rodiče a odborníky, kteří s dětmi s FASD pracují.

DUNOVSKÝ, J. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999

Publikace k problematice výchovy dítěte a prevence nežádoucích jevů v průběhu výchovy.

BOWLBY, John: Ztráta: smutek a deprese. Praha: Portál, 2013

Třetí díl trilogie Vazba – Odloučení – Ztráta se týká problémů žalu a zármutku a obranných procesů, jež se mohou objevit jako důsledek úzkosti a ztráty. Teorie vazby (attachment theory) Johna Bowlbyho je považována za jednu z nejvlivnějších teorií 20. století vůbec.

VRTBOVSKÁ, Petra: Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012

Čítanka pro rodiče : (Naděje na uzdravení) : zajímavé čtení s mnoha praktickými radami o tom, jak pečovat o děti, které na začátku života prožily těžké časy.

VRTBOVSKÁ, Petra: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení. Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010

Kniha věnovaná attachmentu, poruchám citového pouta a vztahů mezi dítětem a rodičem a léčení. Je první takto zaměřenou a specializovanou knihou, která vychází v českém jazyce.

MATĚJČEK, Zdeněk; BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997

Výzkumná zpráva na téma následky psychické deprivace a subdeprivace.

LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974

Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup.

KLECKA, Malgorzata: FAScinujúce deti. Bratislava: Návrat, o. z., 2012

Publikace, která přispívá k základnímu vysvětlení, k odborné diagnostice a k vytvoření efektivní sítě pomoci dětem, jejichž prenatální vývin poznačil alkohol.

BOWLBY, John: Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012

Kniha Odloučení je druhým svazkem klasického díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek uvedené trilogie se zabývá především problémem separační úzkosti - obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči.

BOWLBY, John: Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010

Autor se ve svém klasickém díle zabývá procesem, týkajícím se vazby a separace a ukazuje, jak z experimentálních studií týkajících se vývoje dětí lze odvodit vzorce chování, jež docházejí potvrzení biologickými vědami. Postuluje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany, a zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a pracovníky pomáhajících profesí.