Náhradní rodina

CAIRN Kate: BEZPEČNÁ VAZBA MEZI NÁHRADNÍMI RODIČI A DÍTĚTEM. Portál, 2013

Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů. Nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neumí si uvědomit smysluplnost své existence. Nedostatek lásky v raném dětství je nepochybně traumatem. Kniha Kate Cairns vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost, a nabízí strategie, které mohou rodičům a vychovatelům dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, pomoci překonat toto počáteční trauma. Láska a smysl, to jsou témata knihy i životní témata každého z nás. Kniha je určena náhradním rodičům a také sociálním pracovníkům a terapeutům, kteří pracují s pěstouny a adoptivními rodiči.

ALMANACH (2016) Užitečný rádce pro náhradní rodiče a okolí. Natama, 2016

V Almanachu najdete důležité a zajímavé informace a témata: Kdo je kdo v náhradní rodinné péči o děti. V čem je to stejné a v čem jiné: adoptivní rodiče, příbuzní, partner rodiče, pěstoun na dlouhou dobu, přechodný pěstoun. Budování bezpečí a vztahu s náhradním rodičem. Co dělat, když: kontakt s biologickou rodinou, puberta, problémové chování, spolupráce s psychology, terapeuty a psychiatry a další...

Konečná Hana: Rodičem kdykoliv a jakkoliv? - Průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí. Mladá fronta, 2017

Hlavními tématy knihy je právo na rodičovství, věkové limity pro přístup k asistované reprodukci, náhradní mateřství, fertility preservation, social freezing, transplantace dělohy, open identity vs. anonymita dárcovství, rodičovství osamělých osob, rodičovství homosexuálních párů.
Kniha je určena pro praktické lékaře, gynekology, porodní asistentky, odborníky na reprodukční medicínu, etiky, odborníky z oblasti náhradní rodinné péče, psychology, právníky a osoby plánující rodičovství.
Autorka knihy, doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., je psycholožka, zaměřuje se hlavně na psychosociální a etické otázky řešení nedobrovolné bezdětnosti a na otázky kvality v medicíně. Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde učí budoucí zdravotníky a sociální pracovníky. Dlouhodobě spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016 - Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová, Věra Novotná. Anag, 2016

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské péče či ústavní výchovy. Na změny v oblasti hmotného práva soukromého, které upravuje občanský zákoník, reaguje zcela nový procesní předpis, a to zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a novela občanského soudního řádu.

Svoboda Karel: Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014

Kniha je první monografií, která se po 1. 1. 2014 věnuje základním tématům rodinného práva. Neomezuje se jen na výklad hmotného práva, nabízí řešení řady sporných otázek práva procesního, jako je např. formulace požadavku na tvorbu úspor ve prospěch dítěte. Mimo jiné vysvětluje, za jakých okolností se i v řízeních o výživném mezi rodiči a dětmi, případně v řízení o určení a popření otcovství od 1. ledna 2014 projeví břemeno tvrdit a prokazovat, přestože se nejedná o řízení sporného charakteru. Skutečnost, že kniha neopomíjí nové procesní právo, je její významnou předností.

Kučera Miloš, Šmajdová: Profesionální rodičovství. Karolinum, 2015

Monografie se věnuje "profesionálnímu rodičovství", reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku.
Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří "profesionálních rodin". Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s "matkou", posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi "profesionálkou" a "matkou navždy".

Kubíčková Hana: Dítě - rodina - instituce aneb jak neztratit budoucnost. Ostravská univerzita, 2011

Publikace charakterizuje existující formy náhradní institucionální a rodinné péče v České republice. Především však poukazuje na podpůrné a rizikové faktory ve vztahu k budoucností dětí, které jsou v těchto institucích a náhradních rodinách umístěné.

Šanderová, Petra: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce. SLON, 2011

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení) a o tomto tématu pojednává primárně z hlediska tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů. Autorka chce objasnit roli lidského těla a k němu navázaných významů v procesu osvojení. Soustředila se zejména na adopci dětí odlišného vzhledu, než jaký mají členové rodiny, která dítě přijímá. Snaží se objasnit sociálně sdílené stereotypy, které jsou asociovány se specifickým tělesným vzezřením.

Křístek Adam, Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu. Wolters Kluver, 2016

Publikace popisuje obsah adopčního poměru z hlediska jeho jednotlivých následků, přičemž platnou právní úpravu z roku 2012 kriticky poměřuje především s úpravou „klasickou“, tedy úpravou platnou v českých zemích až do zásadních politických a společenských změn počátku 50. let 20. století. Podrobně se věnuje otázce souhlasu jednotlivých zúčastněných osob s osvojením, a to i ve světle aktuální judikatury.

Průvodce náhradní rodinnou péčí

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku od ledna 2014 jsme připravili aktualizaci brožurky „Průvodce náhradní rodinnou péčí“.

FRANTÍKOVÁ, Jana: Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008

ŽIVOT V PŘÍBĚHU – Kniha vytvořená dětmi z NRP. Amalthea, 2016

Největším problémem nás dětí v náhradní rodině je porozumět
tomu, co bylo důvodem odmítnutí naší biologickou rodinou.

ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Až se narodíš, budeš doma. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit & V zájmu dítěte, o. s., 2009

Kniha přináší působivé a čtivé příběhy těhotných žen, které zvažují, zda se svého dítěte po porodu vzdát, a dětí, které se takovým ženám narodily.

ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Dlhá cesta domov. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003

Tato kniha je o těch, kteří se snaží pomáhat dětem. Není důležité, kdo pomáhá víc a kdo méně, ani to, kde pracujeme a jaké funkce zastáváme – důležité je, abychom udělali vše pro děti, které ztrácejí svůj domov.

ZEZULOVÁ, Dagmar: Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012

Kniha se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se i o hostitelské péči. Rodičům, kteří se chystají na přijetí dítěte, nabízí rady, jak se na to dobře připravit, zabývá se vztahy přijatého dítěte s ostatními členy rodiny.

ZEZULOVÁ, Dagmar: Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012

Autorka, lékařka a pěstounka, známá na internetových diskuzích pod jménem MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování životů svých přijatých i biologických dětí.

ŠKOVIERA, Albín: Dilemata náhradní výchovy: [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a dětských domovech]. Praha: Portál, 2007

Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět.

SOUKUPOVÁ, Hana: Prožívat několik životů: Deset let v osudech pěstounských rodin. Drahotěšice: Společnost Otevřená rodina. 2008

Autentická svědectví z pěstounských rodin, zachycená v této knize v časovém rozmezí deseti let, jsou pokusem o nezkreslený pohled na pěstounskou péči, její potřebnost a smysl, ale i na úskalí, která s sebou přináší.

SOBOTKOVÁ, Irena: Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003

Monografie má podobu výzkumné zprávy. Empirický výzkum byl realizován u 50 pěstounských rodin a byl spojen s poradenskými službami pro rodiny. Cílem bylo zmapovat rodinné procesy a poskytnout doporučení pro zlepšení odborných služeb v oblasti náhradní rodinné péče.

SCHOOLEROVÁ, Jayne E.: Adopce, vztah založený na slibu: užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Praha: Návrat domů, 2002

Kniha je určena adoptivním a pěstounským rodinám, které se vyrovnávají s nevšedními situacemi, jež se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i biologických dětí.

PURVIS, Karyn B., CROSS, David R., SUNSHINE, Wendy L.: Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013

Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají.

MATĚJČEK, Zdeněk et al.: Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999

Pracovníci v oboru náhradní rodinné péče se zamýšlejí nad nejrůznějšími otázkami spojenými s adopcí dítěte, zkoumají problém i z hlediska historického, popisují vývoj pěstounské péče a její organizaci i psychologické otázky péče o adoptované dítě v náhradní rodině.

KONEČNÁ, Hana: Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Galén, 2009

Kniha poskytuje vyčerpávající a hlavně velmi osobní pohled na mentální, emocionální a somatické problémy spojené s nenaplňujícím se rodičovstvím.

KOLUCHOVÁ, Jarmila; MATĚJČEK, Zdeněk: Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002

Publikace o problematice náhradní rodinné péče.

JANÁKOVÁ, Ludmila: V nebi bych se sama bála: příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině. Praha: Triton, 2012

O prvních dvou dětech, které přišly do její rodiny, napsala Ludmila Janáková knihu Dary se přece nevracejí. Volné pokračování této knihy je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti ...

JANÁKOVÁ, Ludmila: Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007

Rodiny vznikají různým způsobem - tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí dvou starších děvčat.

MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004

Ema má mámu, máma má Emu, čtou prvňáčci v slabikáři, ne každému se to celkem daří. Všichni se smějí, když Ema čte. Ema hledá mámu.

GABRIEL, Zbyněk; NOVÁK, Tomáš: Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008

Problematika náhradní rodinné péče je tématem hojně diskutovaným a mediálně vděčným. Příběhů o tom, jak nebohý sirotek ke štěstí přišel, nebo naopak, jak nic netušící rodiče adoptovali bezcitné monstrum, najdeme ve filmové i televizní produkci víc než dost. Kde ovšem leží pravda? Jak vlastně probíhá osvojení či přijetí dítěte do pěstounské péče? Jaké požadavky musí budoucí rodiče splnit, podle jakého principu jsou vybírány děti? Jak připravit dítě na vstup do rodiny? Čeho je třeba se vyvarovat, na co si dát pozor, co neopomenout? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá publikace Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči.

ARCHEROVÁ, Caroline: Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001

Výchova dětí v náhradní rodině má řadu specifik a přináší řadu problémů, které vyplývají z možné deprivace dítěte spojené s pobytem v kojeneckém ústavu nebo dětském domově. Dítě mohlo být před příchodem do náhradní rodiny vystaveno řadě traumat a frustrací, jejichž následky je třeba citlivě překonávat. I když u nás máme řadu publikací o tomto tématu, praktická příručka s radami rodičům pro výchovu adoptovaného dítěte nebo dítěte v pěstounské péci dosud chyběla. Knihu uvítají především adoptivní rodiče a pěstouni, ale i odborníci, kteří jsou jim nablízku se svou pomocí.