Vzdělávání a výchova

THORBRIETZ, Petra: Soustřeď se! Jak mohou rodiče podporovat své děti. Portál, 2016

Tento rádce názorně ukazuje, co se odehrává v dětské hlavě, jak lze rozpoznat nedostatky v soustředění a jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se dokázaly lépe koncentrovat – ať už vytvořením správného prostředí, dostatečnou tělesnou aktivitou nebo praktickými cvičeními.

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007

Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologie a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývojově podmíněných proměn a na stěžejní mezilidské vztahy, které jsou pro život dospělého určující.

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005

Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během školní docházky, v pubertě a dále významné psychické změny v období adolescence.

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000

Soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i specifické problémy vyskytující se v dané fázi vývoje a jejich praktické důsledky pro pochopení chování člověka a pro přístup k němu.

VÁGNEROVÁ, Marie et al.: Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009

Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek postižených dětí.

ŠULOVÁ, Lenka: Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010

Kniha Lenky Šulové se věnuje ranému vývoji dítěte, s důrazem na raný kontakt a základní vztahy s rodiči. Autorka se postupně věnuje vývoji dítěte od prenatálního období do předškolního období, vývoji dětské řeči a dětské motoriky, sociálnímu vývoji dítěte v rodině, významu rodiny pro zařazení dítěte do lidské společnosti a dysfunkcím rané interakce.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; MERTIN, Václav: Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000

Každá kapitola této knihy je věnována jednomu problémovému typu chování - dítě uzavřené, vzdorovité, neklidné, neohrabané, úzkostné, nepřizpůsobivé, plaché nebo to, které chodí za školu a lže. Chování je popsáno, jádro kapitol však tvoří soubor her, jež podporují návyky, znalosti a dovednosti, které dítěti pomohou překonávat jeho potíže.

MATĚJČEK, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007

O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich využití.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007

Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí. Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008

Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů,vychovatelů a psychologů.

KOPŘIVA, Pavel et al.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace.

KOLUCHOVÁ, Jarmila: Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha, SPN, 1987

Publikace, která se zabývá diagnostikou a reparabilitou psychické deprivace u dětí.

KLIMEŠ, Jeroným: Budování identity dítěte. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008

Problémy s identitou řeší dnes téměř celá společnost. Rodiče v NRP je jen pociťují palčivěji a urgentněji, protože jejich svěřené děti to mají dvojnásob složité. Naštěstí se nejedná o neřešitelné problémy. Jako většina obtíží i tyto mají své řešení.

KLECKA, Malgorzata; JANAS-KOZIK, Malgorzata: Dieťa s FASD: Diferenciálna diagnostika a základy terapie. Bratislava: Návrat, o. z., 2012

Průvodce podrobnou diagnózou dítěte s postihnutím mozku a nervového systému, které se projevuje jinak než jsme byli doposud zvyklí. Najdeme zde nejen základní klasifikaci FASD, porovnání společných a odlišných projevů dětí s ADHD a FASD, ale i přehled terapeutických a rehabilitačních možností, které pro tyto děti fungují ve světě a rady pro náhradní rodiče a odborníky, kteří s dětmi s FASD pracují.

DUNOVSKÝ, J. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999

Publikace k problematice výchovy dítěte a prevence nežádoucích jevů v průběhu výchovy.

BOWLBY, John: Ztráta: smutek a deprese. Praha: Portál, 2013

Třetí díl trilogie Vazba – Odloučení – Ztráta se týká problémů žalu a zármutku a obranných procesů, jež se mohou objevit jako důsledek úzkosti a ztráty. Teorie vazby (attachment theory) Johna Bowlbyho je považována za jednu z nejvlivnějších teorií 20. století vůbec.

VRTBOVSKÁ, Petra: Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012

Čítanka pro rodiče : (Naděje na uzdravení) : zajímavé čtení s mnoha praktickými radami o tom, jak pečovat o děti, které na začátku života prožily těžké časy.

VRTBOVSKÁ, Petra: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení. Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010

Kniha věnovaná attachmentu, poruchám citového pouta a vztahů mezi dítětem a rodičem a léčení. Je první takto zaměřenou a specializovanou knihou, která vychází v českém jazyce.

MATĚJČEK, Zdeněk; BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997

Výzkumná zpráva na téma následky psychické deprivace a subdeprivace.

LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974

Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup.

KLECKA, Malgorzata: FAScinujúce deti. Bratislava: Návrat, o. z., 2012

Publikace, která přispívá k základnímu vysvětlení, k odborné diagnostice a k vytvoření efektivní sítě pomoci dětem, jejichž prenatální vývin poznačil alkohol.

BOWLBY, John: Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012

Kniha Odloučení je druhým svazkem klasického díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek uvedené trilogie se zabývá především problémem separační úzkosti - obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči.

BOWLBY, John: Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010

Autor se ve svém klasickém díle zabývá procesem, týkajícím se vazby a separace a ukazuje, jak z experimentálních studií týkajících se vývoje dětí lze odvodit vzorce chování, jež docházejí potvrzení biologickými vědami. Postuluje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany, a zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a pracovníky pomáhajících profesí.