Pěstounská péče

V návaznosti na přijatou novelu zákona bude stránka aktualizována v průběhu února.
Informace ke změnám platné od 1. 1. 2022 naleznete zde.

Upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 958–970, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 47.

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte (zpravidla biologického rodiče dítěte), případně soud.

O pěstounské péči soud rozhoduje na dobu, po kterou trvá překážka bránící biologickým rodičům dítěte v osobní péči o ně. Jedná se o institut, který by měl dítěti pomoci překlenout dlouhodobější složité období v životě, kdy jeho vlastní rodina nemůže plnit svou základní úlohu. Některé děti pobývají v péči pěstounů několik let, jiné v této formě péče zůstávají až do své zletilosti.

Děti svěřené do pěstounské péče zpravidla své biologické rodiče znají. Pěstouni mají povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho biologickými rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Pěstouni mají také povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak.

Jedná se o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče. Dávky pěstounské péče by měly zajišťovat základní hmotné zabezpečení dítěte a zároveň zohledňovat náročnost této péče poskytováním odměny pěstouna. Podpora pěstounské péče je dále zajišťována také nastavením systému odborných služeb pro náhradní rodiny. Pěstouni mají povinnost uzavřít zpravidla s doprovodnou organizací či úřadem Dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečujících osob.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o jejím zrušení. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.

Více informací o pěstounské péči naleznete v brožuře Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka.

Publikace Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka
Kdo se může stát pěstounem?
Proces zprostředkování pěstounské péče

Kdo se může stát pěstounem?

Pěstounem se může stát ten, kdo:

 • skýtá záruky řádné péče;
 • má bydliště na území České republiky;
 • souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče.

Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům, pouze pokud jsou manželé.

Se souhlasem druhého manžela může být dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednoho z manželů.

Dítě může být svěřeno do pěstounské péče i jednotlivci (osobě, která žije sama bez partnera; jednomu z partnerů, kteří nejsou sezdáni; jednomu z registrovaných partnerů).

Dítě může být svěřeno i do pěstounské péče svých příbuzných. (V případě prarodičů dítěte je pak odměna pěstouna přiznána pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Odměna pěstouna náleží také prarodičům dítěte vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo alespoň o 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.)

Proces zprostředkování a svěření dítěte do pěstounské péče

Upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu jednoho z nich). Formulář žádosti lze získat přímo na úřadě nebo je též ke stažení na stránkách MPSV.
 2. Posuzování žadatelů obecním úřadem obce s rozšířenou působností – obecní úřad provede sociální šetření v rodině žadatelů v místě jejich faktického bydliště. Po shromáždění potřebné dokumentace (zpráva o zdravotním stavu, majetkových poměrech atd.), která je předepsanou součástí žádosti, postoupí obecní úřad žádost příslušnému krajskému úřadu. K žádosti připojí své stanovisko.
 3. Posuzování žadatelů krajským úřadem – krajský úřad zajistí psychologické vyšetření žadatelů a posouzení jejich žádosti posudkovým lékařem. Zároveň zařadí žadatele do přípravných kurzů na přijetí dítěte do pěstounské péče. Odborné posouzení žadatelů se zaměřuje především na charakteristiku jejich osobnosti, na jejich psychický a zdravotní stav s ohledem na předpoklad k výchově dítěte. Též se posuzuje motivace žadatelů, která vedla k podání žádosti o svěření dítěte do pěstounské péče, kvalita jejich vztahů a stabilita jejich rodinného prostředí. Mimo jiné se také zjišťuje postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte do této formy náhradní rodinné péče. Součástí odborného posouzení je i zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do pěstounské péče.
 4. Rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence – na základě poznatků z předchozího odborného posouzení vydá krajský úřad správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do své evidence pěstounů pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče. V případě nesouhlasu žadatelů s výsledkem rozhodnutí existuje možnost odvolání.
 5. Výběr rodiny pro dítě – krajský úřad vede také evidenci dětí, jejichž situace vyžaduje svěření do pěstounské péče. Výběr rodiny pro konkrétní dítě se odvíjí od potřeb dítěte a od schopnosti budoucích pěstounů tyto potřeby naplnit.
 6. Navazování kontaktu s dítětem – vybraná rodina je krajským úřadem oslovena, podrobně seznámena se situací a dokumentací dítěte a následně je jí zprostředkován osobní kontakt.
 7. DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

  Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

  Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který umožňuje dítěti v péči pěstounů zajištění jeho potřeb.
  Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok:
  ● nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nebo
  ● zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.
  Příspěvek se vyplácí měsíčně a odvíjí se od věku, případně zdravotního znevýhodnění daného dítěte.

  Výše příspěvku je následující:
  do 6 let 4.950,– Kč
  6–12 let 6.105,– Kč
  12–18 let 6.985,– Kč
  18–26 let 7.260,– Kč

  Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek vyšší:

  do 6 let I.st. - 5.115,– Kč 2.st. - 6.105,– Kč 3.st. - 6.490,– Kč 4.st. - 7.040,– Kč
  6–12 let I.st. - 6.215,– Kč 2.st. -7.480,– Kč 3.st. - 7.975,– Kč 4.st. - 8.635,– Kč
  12–18 let I.st. - 7.095,– Kč 2.st. -8.580,– Kč 3.st. - 9.130,– Kč 4.st. - 9.570,– Kč
  18–26 let I.st. - 7.425,– Kč 2.st. -8.910,– Kč 3.st. - 9.460,– Kč 4.st. - 9.900,– Kč

  Příspěvek při ukončení pěstounské péče

  Jedná se o příspěvek, který je jednorázově vyplacen tomu, kdo byl ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek se vyplácí tehdy, kdy daný člověk ztratí nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
  Nárok na tento příspěvek má ten, kdo byl ke dni dosažení své zletilosti v pěstounské péči a kdo zároveň již nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
  Příspěvek se vyplácí jednorázově a každé oprávněné osobě pouze jednou. Nárok může být uplatněn až jeden rok zpětně. Výše příspěvku je 25.000,– Kč.

  Odměna pěstouna

  Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je vyplácen v rámci náhradní rodinné péče osobě pečující a osobě v evidenci. Může se jednat i o manžele nebo dva poručníky, kteří nejsou manželé, současně – v těchto případech náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich.
  Nárok na příspěvek má osoba pečující, nebo osoba v evidenci.
  Osoba pečující (tzv. „klasická“ pěstounská péče)
  je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte,
  ● která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
  ● která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  ● která má svěřené dítě do péče v rámci tzv. předpěstounské péče, tedy před tím, než v dané věci rozhodne soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí,
  ● která je poručníkem dítěte a osobně o něj pečuje, nebo
  ● která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
  Osoba v evidenci (tzv. profesionální pěstounská péče)
  je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
  Odměna pěstouna je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka:

  Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc
  1. 12 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě
  2. 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti
  3. 30 000 Kč
  - je-li pečováno alespoň o 3 děti
  - je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
  4. 20 000 Kč jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě

  Odměna pěstouna u prarodičů a praprarodičů dítěte
  V případě péče o 3 a více dětí nebo alespoň 1 dítě ve stupni závislosti II., III. nebo IV. - odměna náleží pěstounům-prarodičům vždy. V ostatních případech odměna náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD dítěte). Nárok na ostatní dávky pěstounské péče mají pěstouni-prarodiče vždy.

  Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

  Příspěvek při převzetí dítěte
  Jedná se o jednorázový příspěvek, který je vyplácen pečující osobě, která převzala dítě do dlouhodobé pěstounské péče.
  Nárok na tento příspěvek má osoba pečující při převzetí dítěte do pěstounské péče.
  Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to ve výši odstupňované podle věku dítěte:

  Výše příspěvku je následující:
  do 6 let 8.000,– Kč
  6–12 let 9.000,– Kč
  12–18 let 10.000,– Kč

  Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící k úhradě nákladů spojených s nákupem nebo opravou auta pro pěstouna.
  Nárok na tento příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.
  Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100.000,– Kč, přičemž za posledních 10 kalendářních let je maximální výše těchto příspěvků poskytnutých danému pěstounovi v souhrnu 200.000,– Kč.
  Vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.